AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi hòa tan 35,2 gam hỗn hợp Cu và CuO trong 2,0 lit dung dịch HNO3 1,0 M (loãng) thấy thoát ra 4,48 lit NO (đktc).

  a. Xác định hàm lượng phần trăm của CuO trong hỗn hợp.

  b. Tính nồng độ mol của Cu(NO3)2 và axit HNO3 của dung dịch sau phản ứng, biết rằng thể tích của dung dịch không thay đổi. 

  Lời giải tham khảo:

  a. nHNO3 = 2 mol; nNO = 0,2 mol.

  Áp dụng Bte: 2nCu = 3nNO

                        → nCu = 0,3 mol

                        → mCuO = 35,2 – 0,3.64 = 16 gam, nCuO = 0,2 mol                                →%CuO = 45,45% 

  b.   nCu(NO3)2  = 0,5 mol → CM Cu(NO3)2 = 0,25M

  c. nHNO3 phản ứng = 4nNO + 2nCuO = 1,2 mol

   → nHNO3 trong dung dịch sau = 0,8 mol

  → CMHNO3 = 0,4 M

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>