• Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu hoặc thay thế cho từ (cụm từ) gạch chân.

  Câu hỏi:

  I go to school at a quarter past seven = ______ .

  • A. seven fifteen
  • B. seven thirty
  • C. seven forty five
  • D. seven five

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC