AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hoàn thành các phương trình hóa học sau và cho biết mỗi phản ứng thuộc loại nào?

  A. Fe + O2 → Fe2O3

  B. Cu + AgNO3 → Cu(NO3)2 + Ag

  C. Al(OH)3 → Al2O3 + H2O

  D. Fe2O3 + CO → Fe + CO2

  Lời giải tham khảo:

  A. 4Fe + 3O2 → 2Fe2O3 : phản ứng hóa hợp ; oxi hoá – khử.

  B. Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag : phản ứng thế.

  C. 2Al(OH)3 → Al2O3 + 3H2O : phản ứng phân huỷ.

  D. Fe2O3 + 3CO → 2Fe + 3CO2 : phản ứng oxi hoá – khử.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>