AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hoàn thành các phương trình hóa học sau và cho biết chúng thuộc loại phản ứng gì?

  K + ? → KOH + H2

  Al + O2 → ?

  FexOy + O2 → Fe2O3

  KMnO4 → ? + MnO2 + O2

  Lời giải tham khảo:

  2K + 2H2O → 2KOH + H2 (Phản ứng thế)

  4Al + 3O2 → 2Al2O3 (Phản ứng hóa hợp)

  4FexOy + (3x – 2y) O2 → 2xFe2O3 (Phản ứng hóa hợp)

  2 KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2 (Phản ứng phân hủy)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA