AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho 5,4 gam bột Nhôm tác dụng vừa đủ với 400ml dungdịch HCl

  a. Tính nồng độ mol/lít dungdịch HCl đã dùng?

  b. Lượng khí Hidro thu được ở trên cho qua bình đựng 32g CuO nung nóng thu được m gam chất rắn. Tính % khối lượng các chất trong m?

  Lời giải tham khảo:

  Đổi 400ml = 0,4 lít

  PTHH: 2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2 (1)

  nAl = 5,4/27 = 0,2 (mol)

  Theo PTHH (1) nHCl = 3nAl = 3. 0,2 = 0,6 (mol)

  → CM ddHCl = 0,6/0,4 = 1,5M

  Theo PTHH (1) nH2 = 3/2nAl = 3/2.0,2 = 0,3(mol)

  nCuO = 32/80 = 0,4(mol)

  PTHH:          CuO + H2 → Cu + H2O

  Trước pư:      0,4      0,3(mol)

  Khi pư:           0,3      0,3       0,3(mol)

  Sau pư:          0,1       0         0,3(mol)

  mCuO dư = 0,1. 80 = 8(g)

  mCu = 0,3. 64 = 19,2(g)

  Trong m có 8g CuO dư và 19,2g Cu

  %CuO = (8/27,2).100% = 29,4%; %Cu = 70,6%

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>