RANDOM
 • Câu hỏi:

  Hòa tan 2,4 gam Mg vào 397,8 gam dung dịch HCl thì vừa đủ.

  a. Viết PTHH

  b. Tính nồng độ % của dung dịch HCl cần dùng.

  c. Tính khối lượng dung dịch sau phản ứng.

  d. Tính nồng độ % của muối trong dung dịch sau phản ứng.

  Lời giải tham khảo:

  a, Mg + 2HCl → MgCl2  + H2

  b, nMg = 0,1 mol → nHCl = 2nMg = 0,2 mol

  mHCl = 0,2.36,5 = 7,3 gam

  Nồng dộ % của dung dịch HCl là:

  C% = (7,3/397,8).100% = 1,84%

  c, nH2 = nMg = 0,1 mol

  mH2 = 0,1.2 = 0,2 gam

  Khối lượng dung dịch sau phản ứng là:

  mdd = mMg + mddHCl - mH2 = 2,4 + 397,8 - 0,2 = 400 gam

  d, nMgCl2 = nMg = 0,1 mol

  mMgCl2 = 0,1.95 = 9,5 gam

  Nồng động % của dung dịch muối sau phản ứng là:

  C% = (9,5/400).100% = 2,375%

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA