YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho các chất sau: P,  Fe, Ag, CH4, H2. Khí oxi tác dụng được với chất nào? Viết PTHH và ghi điều kiện nếu có?

  Lời giải tham khảo:

  Oxi tác dụng được với: P, Fe, CH4, H2

  PTHH:  4P + 5O2 →  2P2O5 (đk: nhiệt độ)

  3Fe  +  2O2 →  Fe3O4   (đk: nhiệt độ)

  CH4  + 2O→  CO2 + 2H2O   ( đk: nhiệt độ)

  2H2 + O2 →  2H2O  ( đk: 550oC)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA