AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Giải các phương trình:

   a) 2x – 7 = 5x + 20                                     

  b) x3 - 4x = 0             

  c) \(\frac{1}{{2x - 3}} - \frac{3}{{2{x^2} - 3x}} = \frac{5}{x}\)

  d) \(\left| {{x^2} - 1} \right| = 2x + 1\)

  Lời giải tham khảo:

  a) 

  2x - 7 = 5x + 20

  <=> 5x – 2x = - 20 – 7

  <=> 3x = - 27

  <=> x = - 9    

  Vậy pt có tập nghiệm S = {-9}

  b) Có: x3 - 4x = 0

  \(\begin{array}{*{20}{l}}
  { \Leftrightarrow x({x^2} - 4) = 0}\\
  { \Leftrightarrow x(x - 2)(x + 2) = 0}\\
  { \Leftrightarrow \left[ {\begin{array}{*{20}{l}}
  {x = 0}\\
  {x =  \pm 2}
  \end{array}} \right.}
  \end{array}\)

  Vậy tập nghiệm của phương trình là S = {-2; 0; 2 }

  c) 

  \(\begin{array}{l}
  \frac{1}{{2x - 3}} - \frac{3}{{2{x^2} - 3x}} = \frac{5}{x}(DKXD:x \ne 0,x \ne 1,5)\\
   \Rightarrow \frac{1}{{2x - 3}} - \frac{3}{{x(2x - 3)}} = \frac{5}{x} \Leftrightarrow \frac{x}{{x(2x - 3)}} - \frac{3}{{x(2x - 3)}} = \frac{{5(2x - 3)}}{{x(2x - 3)}}\\
   \Leftrightarrow x - 3 = 10x - 15 \Leftrightarrow 9x = 12 \Leftrightarrow x = \frac{4}{3}(t/m)
  \end{array}\)

  Vậy tập nghiệm của phương trình là S = {\(\frac{4}{3}\)}

  d) \(\left| {{x^2} - 1} \right| = 2x + 1(1)\)

  * Với \(x \ge \frac{{ - 1}}{2}\). Từ (1) => x2 - 2x - 2 = 0

  <=> (x - 1)2 = 3 <=> x =  (t/m) hoặc x = - (ktm)

  Hoặc:

  * Với \(x \ge \frac{{ - 1}}{2}\) . Từ (1) => x2 + 2x  = 0

  <=> x(x + 2) = 0 <=> x = 0 (tm) hoặc x = - 2 (ktm)

  Vậy tập nghiệm S = S = {0; \(\sqrt 3  + 1\)}

   

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>