• Câu hỏi:

  Đặc điểm nổi bật của văn hóa buổi đầu thời cận đại là

  • A. phê phán tấn công vào thành trì phong kiến
  • B. tấn công phong kiến, hình thành tư tưởng tư sản
  • C. tấn công phong kiến, và giáo hội thiên chúa giáo.
  • D. tấn công tư sản, mở đường cho giai cấp vô sản

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC