YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Choose the word that has the underlined part different from others: homework, go, sports, told

  • A. homework
  • B. go
  • C. sports
  • D. told

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  homework /ˈhəʊm.wɜːk/ bài tập về nhà

  go /ɡəʊ/ đi

  sports /spɔːts/ thể thao

  told /təʊld/ nói (quá khứ của "tell")

  Đáp án C phát âm là /ɔː/ các đáp án còn lại phát âm là / əʊ/

  => Chọn đáp án C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 293490

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON