YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Before we leave, let's have Shelley__ a map for us so we won't get lost.

  • A. draw
  • B. to draw
  • C. drawing
  • D. drawn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Cấu trúc thể truyền khiến (have sb do sth): sử dụng động từ nguyên mẫu không "to"

  Đáp án A đúng

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 7042

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON