• Câu hỏi:

  Bản chất của nhà nước

  • A. Là sản phẩm của xã hội có giai cấp, do đó nhà nước bao giờ cũng mang tính chất giai cấp. 
  • B. Là bộ máy dùng để duy trì sự thống trị của giai cấp này đối với giai cấp khác.
  • C. Là bộ máy cưỡng chế và đàn áp đặc biệt của giai cấp này đối với giai cấp khác.
  • D. A, B, C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC