YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  1. Giải phương trình:

  a)    (3x – 2)(4x + 5) = 0

   b)      \(\frac{{{{\left( {x + 2} \right)}^2}}}{{2x - 3}} = \frac{{{x^2} + 10}}{{2x - 3}} - 1\)

  2. Giải bất phương trình sau và biểu diễn tập hợp nghiệm trên trục số: \(\frac{{2x - 3}}{2} > \frac{{8x - 11}}{6}.\)

  Lời giải tham khảo:

  1. Giải phương trình:

  a) (3x – 2)(4x + 5) = 0

  <=>  3x – 2 = 0 hoặc  4x + 5 = 0  

  <=>  x = 2/3  hoặc x = -5/4      

  Vậy nghiệm của phương trình là: x= 2/3, x= -5/4.             

  2. \(\frac{{2x - 3}}{2} > \frac{{8x - 11}}{6}.\)

  <=> 6x - 9 > 8x - 11

  <=> 2x < 2

  <=> x < 1

  Vậy S = \(\left\{ {x\;\left| {\,x < 1} \right.} \right\}\)

  Biểu diễn trên trục số:

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>