Trắc nghiệm Unit 6 Tiếng Anh lớp 11 phần Vocabulary - Competitions

10 trắc nghiệm

Mời các em cùng HỌC247 thử sức kiểm tra khả năng ghi nhớ và đoán nghĩa từ vựng sau bài học Vocabulary Unit 6 thông qua một số câu hỏi trắc nghiệm. Chúc các em thực hành hiệu quả!

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):