Thủy Kio's Profile

Thủy Kio

Thủy Kio

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (3)

  • Thủy Kio đã đặt câu hỏi: Tìm tọa độ Cách đây 2 tuần

    cho hai điểm A(1;1;1), B(1;3;-3). Tìm tọa độ điểm M nằm trên mặt phẳng (xOy) sao cho |\underset{MA}{\rightarrow} + \underset{MB}{\rightarrow}| nhỏ nhất 

  • Thủy Kio đã đặt câu hỏi: Tìm tọa độ Cách đây 2 tuần

    cho hai điểm A(1;1;1), B(1;3;-3). Tìm tọa độ điểm M nằm trên mặt phẳng (xOy) sao cho |\underset{MA}{\rightarrow} + \underset{MB}{\rightarrow}| nhỏ nhất 

  • Thủy Kio đã đặt câu hỏi: Tìm tọa độ Cách đây 2 tuần

    cho hai điểm A(1;1;1), B(1;3;-3). Tìm tọa độ điểm M nằm trên mặt phẳng (xOy) sao cho |\underset{MA}{\rightarrow} + \underset{MB}{\rightarrow}| nhỏ nhất