Đề kiểm tra 1 tiết tiếng Anh lớp 6 năm 2017 có đáp án

Tải về

HỌC247 giới thiệu đến các em học sinh đề kiểm tra 1 tiết Tiếng Anh lớp 6 mới nhất có đáp án. Hi vọng với đây sẽ là tài liệu tham khảo bổ ích giúp các em ôn luyện và củng cố kiến thức trong quá trình học bài.

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 NĂM HỌC 2017 - 2018

I. Chọn câu trả lời đúng nhất (3 điểm).

1. ______ is your name?

A. Who                       B. What                       C. Where                     D. How

2. That is ______ ruler.

A. a                             B. an                            C. the                          D. I

3. ______? Fine, thanks.

A. How are you          B. How old are you    C. What’s your name  D. What is this

4. There ______ five people in my family.

A. is                             B. are                           C. am                           D. do

5. Is ______ your teacher? - Yes, it is.

A. there                       B. those                       C. these                       D. this

6. ______ people are there in your family?

A. How many             B. What                       C. How                       D. When

7. How old is he? - He’s ______.

A. fifth                                    B. second                    C. first                         D. fifteen

8. What ______ he ______? - He’s an engineer.

A. does – do               B. do – does                C. do – do                   D. does – does           

9. Hoa brushes ______ teeth every morning.

A. his                           B. her                          C. my                          D. your

10. Where do you live? ______.

A. I live in Hanoi                                            B. I'm at school          

C. I'm twelve years old                                   D. I'm fine. Thanks

........

II. Cho dạng đúng của động từ "to be" (1 điểm).

1. She ___________________ a teacher.

2. We___________________ doctors.

3. Hoang and Thuy ___________________ students.

4. I ___________________ Chi.

III. Nối một câu ở A và một câu trả lời ở B (2 điểm).

A                                                                                             B

1. Hello. Is your name Phong?                                    a. I’m sixteen years old.

2. How are you?                                                          b. On Nguyen Trai street.

3. How old are you?                                                   c. I am a student

4. Where do you live?                                                 d. Yes. My name is Phong.

5. What do you do?                                                    e. That’s right, I am.

                                                                                    f. I’m fine. Thank you. How about you?

.......

{--- Xem đầy đủ tại Xem online hoặc Tải về ---}

Trên đây là trích đoạn một phần trong nội dung đề kiểm tra 1 tiết tiếng Anh lớp 6 năm 2017 -2018. Để xem đầy đủ nội dung và đáp án chi tiết các em vui lòng đăng nhập website học247.net chọn Xem online hoặc Tải về máy tính. Chúc các em học tốt và thực hành hiệu quả!