Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 11 Trường THPT Xuân Hòa năm học 2017 - 2018 có đáp án chi tiết

Tải về

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 11 năm 2017 sau đây gồm phần trắc nghiệm và tự luận có đáp án chi tiết sẽ giúp các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo chuẩn bị thật tốt cho bài thi học kỳ 1 sắp tới.

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC

TRƯỜNG THPT XUÂN HÒA

 

ĐỀ THI HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2017-2018

Môn: TOÁN 11

Thời gian làm bài: 90 phút;

 

Mã đề 282

 

 

ITrắc nghiệm ( Chọn phương án trả lời đúng)

Câu 1. Qua phép quay tâm O góc quay –900 đường thẳng D: 3x – 4y  + 12 = 0  biến thành đường thẳng?

A. D’: 3x + 4y +12 = 0.                                                  B. D’: 3x + 4y –12 = 0.  

C. D’: 4x + 3y – 12 = 0.                                                 D. D’: 4x + 3y +12 = 0.

Câu 2. Từ các số tự nhiên 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau?

A. 630                                 B. 360                                C. 4096                                 D. 72

Câu 3. Phép vị tự tâm O tỷ số vị tự k = –2  biến điểm M(–3; 1) thành điểm nào dưới đây?

A. M’(3;–1)                         B. M’(–6; 2).                      C. M’(–3; 1).                        D. M’(6; –2).

Câu 4. Một nghiệm của phương trình lượng giác: sin2x + sin22x + sin23x = 2 là:

A. \(\frac{\pi }{{12}}\)                                   B. \(\frac{\pi }{{8}}\)                                     C. \(\frac{\pi }{{6}}\)                                       D. \(\frac{\pi }{{3}}\)  

Câu 5. Tập xác định của hàm số \(y = \sin 2x\) là:

A.  \(\left[ {\frac{{ - 1}}{2};\frac{1}{2}} \right]\)                        B. R                                   C. \(R\backslash \left\{ { \pm 2} \right\}\)                            D. \(\left( { - \infty ;2} \right)\)

Câu 6. Phép tịnh tiến theo \(\overrightarrow v  = (3; - 5)\), điểm M(5 ; –3 ) là ảnh của điểm có tọa độ ?

A. N (1; 2)                           B. N(–2 ; –1)                     C. N(8;–8)                            D. N(2; 2)

Câu 7. Từ 40 điểm phân biệt không có ba điểm nào thẳng hàng, có thể tạo được bao nhiêu đối tượng hình học gồm : đoạn thẳng, các đa giác.

A. 511627735.                    B. 1099511627735 .          C. 1099511627775.              D. 1099511627776.

Câu 8. Giá trị lớn nhất  \(y = 2\sin 2x + 3\) là :

A. 5                                     B. 3                                    C. 7                                       D. 1

Câu 9. Cho đường tròn (C): \({x^2} + {y^2} - 6x - 8y - 11 = 0\). Phép biến hình F có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép tịnh tiến theo \(\overrightarrow v  = \left( {2; - 1} \right)\), phép vị tự tâm I(3; 2) tỷ số k = – , phép quay tâm O góc quay –900. Khi đó qua phép biến hình  F đường tròn (C) biến thành đường tròn có phương trình ? 

A. \({\left( {x + 1,5} \right)^2} + {\left( {y - 2} \right)^2} = 9\) .                        B. \({\left( {x - 5} \right)^2} + {\left( {y - 3} \right)^2} = 36\) .  

C. \({\left( {x - 2} \right)^2} + {\left( {y - 1,5} \right)^2} = 9\) .             D. \({\left( {x - 1,5} \right)^2} + {\left( {y + 2} \right)^2} = 9\) .

Câu 10. Số các số hạng trong khai triển \({\left( {3x - 4} \right)^9}\) là :

A. 9                                     B. 10                                  C. 12                                     D. 11

----Để xem tiếp nội dung vui lòng xem online hoặc tải về----

Trên đây là phần trích dẫn đề thi hoc kỳ 1 môn Toán lớp 11. Để xem chi tiết nội dung đề thi, quý thầy cô cùng các em học sinh có thể chọn chức năng xem trực tuyến hoặc tài về máy. Ngoài ra, quý thầy cô và các em học sinh có thể tham khảo thêm Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Toán 11 có đáp án chi tiết Trường THPT Phan Ngọc Hiển năm học 2017 - 2018 có đáp án chi tiết