AMBIENT

Đề thi giữa HK1 môn Toán 11 năm học 2019 - 2020 có đáp án Trường THPT Lý Thái Tổ

Tải về

Mời các em học sinh cùng tham khảo tài liệu Đề thi giữa HK1 môn Toán 11 năm học 2019 - 2020 có đáp án của Trường THPT Lý Thái Tổ. Đề thi gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm hoàn thành trong thời gian 90 phút. Hy vọng đề thi này sẽ giúp các em ôn tập hiệu quả hơn và đạt kết quả cao trong kì thi sắp tới. 

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BẮC NINH

TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ

 

(50 câu trắc nghiệm)

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I NĂM HỌC 2019 - 2020

MÔN: TOÁN 11

Thời gian làm bài: 90 phút;  Ngày thi: 26/10/2019

 

Mã đề thi 132

Câu 1. Từ các chữ số 0;1;2;3;4;5 lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau và lớn hơn 350?

A. 32.                                   B. 40.                                   C. 43 .                                  D. 56

Câu 2. Phương trình \(\sin 2x =  - \frac{{\sqrt 3 }}{2}\) có nghiệm dạng \(\alpha  + k\pi ,\beta  + k\pi \) với \(\alpha ,\beta  \in \left( { - \frac{\pi }{2};\,\frac{\pi }{2}} \right)\). Khi đó, \(\alpha  + \beta \) bằng

A. \(- \frac{\pi }{3}\) .                                B. \( \frac{\pi }{2}\) .                                   C. \(\pi\).                                    D. \( - \frac{\pi }{2}\)

Câu 3. Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d: 2x + y – 5 = 0. Viết phương trình d' là ảnh của d qua phép đồng dạng thực hiện liên tiếp phép đối xứng trục Ox và phép vị tự tâm O tỉ số - 2.

A. 2x + y + 10 = 0.               B. 2x – y – 10 = 0.               C. 2x – y + 10 = 0.               D. 2x + y + 1 = 0.

Câu 4. Tìm tất cả giá trị của tham số m để phương trình \(2m\sin x\cos x{\rm{ + 4si}}{{\rm{n}}^2}x = m\) có nghiệm.

A. \(m \le  - 4\) .                           B. \(m \ge 4\) .                              C. \(m \le  0\) .                             D. \(m \ge 0\) .

Câu 5. Cho \(x_0\) là nghiệm của phương trình \(\sin x\cos x + 2\left( {\sin x + \cos x} \right) = 2\) thì giá trị của \(P = 3 + \sin 2{x_0}\) là

A. P = 1.                              B. P = 2 .                              C. P = 0 .                             D. P = 3 .

Câu 6. Hàm số nào sau đây đồng biến trên khoảng \(\left( {\frac{\pi }{2};\pi } \right)\) ?

A. \(y = \cos x\) .                        B. \(y = \cot x\) .                         C. \(y = \tan x\) .                        D. \(y = \sin x\) .

Câu 7. Phương trình nào trong số các phương trình sau đây có nghiệm

A. \(\sin x + 3\cos x = 6\) .           B. \(\cos x + 3 = 0\) .                   C. \(2\sin x - 3\cos x = 1\) .         D. \(\sin x = \pi \) .

Câu 8. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số \(y = 3\sin x - 4\cos x + 1\).

A. \(\max y = 4;\min y =  - 4\)    

B. \(\max y = 6;\min y =  - 4\)    

C. \(\max y = 6;\min y =  - 1\)    

D. \(\max y = 6;\min y =  - 2\)

Câu 9. Số vị trí biểu diễn các nghiệm của phương trình \(4{\cos ^2}x - 4\cos x - 3 = 0\) trên đường tròn lượng giác là ?

A. 1.                                     B. 4.                                    C. 0.                                    D. 2.

Câu 10. Từ các chữ số 0;1;2;3;4;5 lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau và chia hết cho 5.

A. 40 .                                  B. 38 .                                  C. 32                                     D. 36 .

{-- xem đầy đủ nội dung và đáp án Đề thi giữa HK1 môn Toán 11 năm học 2019 - 2020 có đáp án Trường THPT Lý Thái Tổ ở phần xem online hoặc tải về --}

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Đề thi giữa HK1 môn Toán 11 năm học 2019 - 2020 có đáp án Trường THPT Lý Thái Tổ. Để xem toàn bộ nội dung và đáp án đề thi các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính. 

Hy vọng đề thi này sẽ giúp các em học sinh lớp 11 ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới.

 

AMBIENT
?>