YOMEDIA

Đề KSCL đầu năm môn Sinh 11 năm học 2019-2020 - Trường THPT Thuận Thành 1 có đáp án

Tải về

Đề KSCL đầu năm môn Sinh 11 năm học 2019-2020 - Trường THPT Thuận Thành 1 có đáp án do Hoc247 đã tổng hợp và biên soạn nhằm giúp các em có thêm nhiều nguồn tài liệu để thêm khảo. Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em ôn tập hiệu quả nhất. Mời các em tham khảo tại đây!

SỞ GD - ĐT BẮC NINH
TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH SỐ 1

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 1
NĂM HỌC 2019 -2020
MÔN: SINH 11

Thời gian làm bài:50 phút; 40 câu trắc nghiệm

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Họ, tên thí sinh:..................................................................... SBD: .............................

Câu 1: Đặc điểm cấu tạo của ARN khác với ADN là:

A. Đại phân tử, có cấu trúc đa phân

B. Có liên kết hiđrô giữa các nuclêôtit

C. Được cấu tạo từ nhiều đơn phân

D. Có cấu trúc một mạch

Câu 2: Nuôi cấy 2 chủng vi khuẩn vào 2 môi trường dinh dưỡng thích hợp, mỗi môi trường 4 ml. Chủng thứ nhất với 2.108 tế bào, chủng thứ hai với 2.102 tế bào. Sau 1 giờ nuôi cấy số lượng chủng một: 16.108 tế bào/ml, chủng thứ hai: 8.102 tế bào/ml. Thời gian một thế hệ mỗi chủng 1 và 2 lần lượt là:

A. 12 và 15 phút                     B. 20 và 30 phút

C. 30 và 20 phút                     D. 15 và 12 phút

Câu 3: Khi có ánh sáng và giàu CO2, một loại vi sinh vật có thể phát triển trên môi trường với thành phần được tính theo đơn vị g/l như sau: (NH4)3PO4 (0,2); KH2PO4 (1,0); MgSO4(0,2); CaCl2(0,1) ; NaCl (0,5). Môi trường mà vi sinh vật đó sống được gọi là môi trường:

A. Tổng hợp.               B. Tự nhiên.                C. Bán tổng hợp.                    D. Nhân tạo.

Câu 4: Theo lí thuyết tập, hợp sinh vật nào sau đây là một quần thể:

A. Chim ở Trường Sa                         B. Cây hạt kín ở rừng Bạch Mã

C. Cá ở Hồ Tây                                   D. Gà lôi ở rừng Kẻ Gỗ

Câu 5: Có 250 tế bào sinh tinh giảm phân tạo tinh trùng, hiệu suất thụ tinh của tinh trùng là 10/00, của trứng là 1%. Trong quá trình này:

A. 10 hợp tử được hình thành, 100 tế bào sinh trứng tham gia giảm phân

B. 10 hợp tử được hình thành, 10 tế bào sinh trứng tham gia giảm phân

C. 1 hợp tử được hình thành, 100 tế bào sinh trứng tham gia giảm phân

D. 1 hợp tử được hình thành, 10 tế bào sinh trứng tham gia giảm phân

Câu 6: Mạch 1 của gen có hiệu số giữa G và A (G – A) bằng 10% tổng số nucleotit của mạch. Trên mạch 2 có hiệu số giữa A và X ( A – X) bằng 10% và giữa X và G (X – G) bằng 20% tổng số nucleotit của mạch. Tỉ lệ phần trăm từng loại nucleotit của gen trên là:

A. A = T = 20% ; G = X = 30%                     B. A = T = 30% ; G = X = 20%

C. A = T = 25% ; G = X = 25%                     D. A = T = 35% ; G = X = 15%

Câu 7: Khi nói về sự sinh trưởng của quần thể vi khuẩn, có bao nhiêu phát biểu đúng?

1- Trong nuôi cấy không liên tục có 4 pha: Tiềm phát → Luỹ thừa → Cân bằng → Suy vong.

2- Trong nuôi cấy liên tục có 2 pha: Luỹ thừa → Cân bằng.

3- Trong nuôi cấy liên tục quần thể VSV sinh trưởng liên tục, mật độ VSV tương đối ổn định.

4- Trong nuôi cấy không liên tục, số lượng tế bào trong quần thể tăng rất nhanh ở pha cân bằng.

5- Mục đích của 2 phương pháp nuôi cấy là để nghiên cứu và sản xuất sinh khối.

Phương án trả lời:

A. 3.                B. 2.                C. 4.                D. 5.

Câu 8: Nhóm sinh vật nào dưới đây thuộc giới Nguyên sinh?

A. Tảo, nấm men, động vật có dây sống.

B. Vi khuẩn, nấm men, động vật nguyên sinh.

C. Nấm rơm, nấm nhầy, động vật nguyên sinh.

D. Tảo, nấm nhầy, động vật nguyên sinh.

Câu 9: Thành phần nào dưới đây của tế bào có chứa ADN:

I. Lưới nội chất                       II. Lục lạp                   III. Lizoxom

IV. Chất nhiễm sắc                 V. Ti thể                      VI. Riboxom

A. II ; IV ; V               B. I ; II ; IV                C. II ; V                      D. II ; V ; VI

Câu 10: Đặc điểm nào có thể chứng minh virut là dạng trung gian giữa thể sống và thể không sống?

A. Vật chất di truyền chỉ là ADN hoặc ARN.

B. Kí sinh nội bào bắt buộc.

C. Cấu trúc rất đơn giản.

D. Hình thái đơn giản.

Câu 11: Trong một quần thể nuôi cấy vi sinh vật, số lượng tế bào ban đầu là 100. Sau 120 phút số lượng tế bào trong quần thể là 800. Thời gian thế hệ của quần thể đó là:

A. 50 phút.                  B. 30 phút.                  C. 60 phút.                  D. 40 phút.

Câu 12: Trong quang hợp,ôxi được tạo ra từ quá trình nào sau đây

A. Truyền điện tử                    B. Hấp thụ ánh sáng của diệp lục

C. Quang phân li nước           D. Các phản ứng ô xi hoá khử

Câu 13: Phân tử đường có mặt trong cấu trúc của ARN là:

A. Fructozơ                 B. Đêoxiribozơ                       C. Glucozơ                 D. Ribozơ

Câu 14: Phân tích vật chất di truyền của 4 chủng vi sinh vật thu được:

Chủng

Loại nucleotit (tỉ lệ %)

A

T

U

G

X

Số 1

10

10

0

40

40

Số 2

20

30

0

20

30

Số 3

22

0

22

27

29

Số 4

35

35

0

16

14

 

Kết luận nào sau đây không đúng:

A. Vật chất di truyền của chủng 2 là ADN mạch đơn

B. Vật chất di truyền của chủng 1 là ADN mạch kép

C. Vật chất di truyền của chủng 3 là ARN mạch kép

A. Vật chất di truyền của chủng 4 là ADN mạch đơn

Câu 15: Là loại prôtêin đặc biệt do nhiều loại tế bào của cơ thể tiết ra chống lại virut, tế bào ung thư và tăng cường khả năng miễn dịch gọi là:

A. Enzim.                    B. Intefêron.               C. Chất kháng thể.                  D. Hoocmon.

Câu 16: Photpholipit có chức năng chủ yếu là:

A. Tham gia cấu tạo nhân của tế bào

B. Là thành phần cấu tạo của màng tế bào

C. Là thành phần của máu ở động vật

D. Cấu tạo nên chất diệp lục ở lá cây

Câu 17: Ở cơ thể đa bào, việc thay thế tế bào già và chết được thực hiện bởi hình thức:

A. Trực phân               B. Nguyên phân

C. Giảm phân              D. Sinh sản sinh dưỡng

Câu 18: Một phân tử mARN có 1200 đơn phân và tỉ lệ A:U:G:X=1:2:3:4. Số nucleotit loại G của mARN này là

A. 360.                        B. 480.                        C. 120.                        D. 240.

Câu 19: Virut ADN và virut ARN lần lượt là:

(1).VR đậu mùa. (2). VR viêm gan B. (3).VR cúm.   (4). VR viêm não Nhật Bản.   (5). phagơ.

Phương án đúng:

A. 1,2,3/4,5                 B. 1,3/2,4,5                 C. 1,2,5/ 3,4                D. 1,2,4/3,5

Câu 20: Nuclêôtit loại T là đơn phân cấu tạo nên loại phân tử nào sau đây?

A. Prôtêin                    B. ADN                      C. rARN                     D. mARN

Đáp án Đề KSCL đầu năm môn Sinh 11 năm học 2019-2020

1D

2 A

3 A

4 D

5 C

6 B

7 A

8 D

9 A

10 B

11 D

12 C

13 D

14 C

15 B

16 B

17 B

18 A

19 C

20 B

 

{-- Từ câu 21 - 40 và đáp án của Đề KSCL đầu năm môn Sinh 11 năm học 2019-2020 các bạn vui lòng xem ở phần xem online hoặc Tải về--} 

Trên đây là một phần trích dẫn nội dung Đề KSCL đầu năm môn Sinh 11 năm học 2019-2020 - Trường THPT Thuận Thành 1 có đáp án. Để xem toàn bộ nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập .

Các em quan tâm có thể tham khảo thêm các tài liệu cùng chuyên mục:

Chúc các em học tập tốt !

 

YOMEDIA