YOMEDIA

Đề kiểm tra HK 1 môn GDCD lớp 11 năm 2017 - THPT Krông Nô

Tải về

HOC247.Net đã sưu tầm và chọn lọc gửi đến các em Đề kiểm tra HK 1 môn GDCD lớp 11 năm 2017 - THPT Krông Nô. Hy vọng với tài liệu này sẽ cung cấp những kiến thức bổ ích cho các em trong quá trình ôn tập nâng cao kiến thức trước khi bước vào kì thi của mình.

 

 
 
YOMEDIA

TRƯỜNG THPT KRÔNG NÔ

TỔ SỬ - ĐỊA - GDCD

 

 

ĐỀ THI HỌC KÝ I NĂM HỌC 2017 - 2018

Môn: GDCD LỚP 11

Thời gian làm bài: 45 phút

(28 câu trắc nghiệm + 02 câu tự luận)

 


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (7 điểm)                                                                                   

Câu 1: Thành phần kinh tế nào dưới đây nắm giữ những ngành, lĩnh vực then chốt của nền kinh tế quốc dân?

A. Kinh tế tập thể.                                                 B. Kinh tế nhà nước.

C. Kinh tế tư bản nhà nước.                                 D. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Câu 2: Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật lần thứ nhất gắn liền với khái niệm nào sau đây?

A. Công nghiệp hóa.     B. Tự động hóa.             C. Thủ công hóa.           D. Hiện đại hóa.

Câu 3: Mục đích của công nghiệp hóa, hiện đại hóa là

A. phát triển lực lượng sản xuất.                         B. sản xuất của cải vật chất cho xã hội.

C. tăng sản lượng.                                                 D. tạo ra năng suất lao động xã hội cao.

Câu 4: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa có tác dụng nào sau đây?

A. Tạo điều kiện để nước ta hội nhập kinh tế quốc tế.

B. Tạo điều kiện để phát triển lực lượng sản xuất và tăng năng suất lao động xã hội.

C. Đưa nước ta ra khỏi tình trạng lạc hậu, phụ thuộc, kém phát triển về kinh tế - xã hội.

D. Nâng cao uy tín của nước ta trên trường quốc tế.

Câu 5: Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần mang lại hiệu quả nào dưới đây?

A. Tạo ra một thị trường sôi động.

B. Làm cho các giá trị kinh tế được phát triển.

C. Làm cho các mối quan hệ kinh tế- xã hội trở nên tốt đẹp hơn.

D. Tạo nhiều vốn, nhiều việc làm, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Câu 6: Nhiều người cùng góp vốn thành lập nên Hợp tác xã vận tải Quyết Thắng chuyên kinh doanh dịch vụ vận chuyển hành khách, hoạt động này thuộc thành phần kinh tế nào dưới đây?

A. Tư bản nhà nước.     B. Tập thể.                      C. Tư nhân.                    D. Nhà nước.

Câu 7: Quốc gia nào sau đây đi lên chủ nghĩa xã hội theo hình thức quá độ trực tiếp?

A. Trung Quốc.              B. Mỹ.                             C. Pháp.                          D. Nga

Câu 8: Nền kinh tề nước ta hiện nay có mấy thành phần kinh tế?

A. 4.                                B. 7.                                 C. 6.                                D. 5.

Câu 9: Để thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cần chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt động nào dưới đây?

A. Hoạt động kinh tế và quản lí kinh tế - xã hội.        B. Hoạt động nghiên cứu khoa học.

C. Hoạt động chính trị xã hội.                                        D. Hoạt động văn hóa nghệ thuật.

Câu 10: Quan điểm nào dưới đây về nội dung cơ bản của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta là đúng?

A. Xây dựng một cơ cấu kinh tế hợp lí, hiện đại và hiệu quả.

B. Xây dựng một nền kinh tế tri thức toàn diện gắn liền với tự động hóa.

C. Chuyển mạnh từ kinh tế nông nghiệp sang kinh tế công nghiệp.

D. Phát triển mạnh mẽ quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa.

Câu 11: Quá trình ứng dụng và trang bị những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến hiện đại vào quá trình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, quản lí kinh tế xã hội là quá trình nào sau đây?

A. Hiện đại hoá.                                                    B. Công nghiệp hoá - hiện đại hoá.

C. Tự động hoá.                                                     D. Công  nghiệp hoá.

Câu 12: Thành phần kinh tế là

A. một hình thức sở hữu cơ bản về tư liệu sản xuất.

B. kiểu quan hệ kinh tế dựa trên hình thức sở hữu nhất định về tư liệu sản xuất.

C. các kiểu quan hệ kinh tế khác nhau trong xã hội.

D. các kiểu tổ chức sản xuất kinh doanh khác nhau trong nền kinh tế thị trường.

Câu 13: Sự tồn tại nền kinh tế nhiều thành phần ở nước ta hiện nay là tất yếu khách quan vì

A. sự đòi hỏi tất yếu của nền kinh tế thị trường.

B. đòi hỏi tất yếu về việc xây dựng một nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần.

C. nước ta đã vượt qua thời kỳ lạc hậu, kém phát triển để tiến lên chủ nghĩa xã hội.

D. những thành phần kinh tế cũ còn và xuất hiện thêm những thành phần kinh tế mới.

Câu 14: Bốn nước và vùng lãnh thổ nào sau đây được mệnh danh là “con rồng châu Á”?

A. Sin-ga-po, Đài Loan, Malaysia, Hàn Quốc.

B. Thái Lan, Hồng Kông, Hàn Quốc, Sin-ga-po.

C. Đài Loan, Hàn Quốc, Hồng Kông, Sin-ga-po.       

D. Sin-ga-po, Thái Lan, Việt Nam, In-đô-nê-xi-a.

Câu 15: Yếu tố nào dưới đây là căn cứ trực tiếp xác định các thành phần kinh tế?

A. Quan hệ sản xuất.                                            B. Lực lượng sản xuất.

C. Hình thức sở hữu về tư liệu sản xuất.           D. Các quan hệ xã hội khác trong xã hội.

Câu 16: Phương án nào dưới đây xác định đúng trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước?

A. Phê phán đấu tranh với hành vi cạnh tranh không lành mạnh, trái với quy định của pháp luật.

B. Tiếp thu và ứng dụng những thành tựu khoa học – công nghệ hiện đại vào sản xuất.

C. Sẵn sàng tham gia xây dựng chủ nghĩa xã hội.

D. Coi trọng đúng mức vai trò của hàng hóa và sản xuất hàng hóa.

Câu 17: Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật lần thứ nhất diễn ra vào thời gian nào?

A. Thế kỷ XIX                                                       .          B. Thế kỷ VII.

C. Thế kỷ XX.                                                        D. Thế kỷ XVIII.

Câu 18: Thành phần kinh tế tư bản nhà nước và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có điểm chung là

A. đều có sự tham gia sở hữu vốn của yếu tố nhà nước.

B. là thành phần kinh tế sở hữu hỗn hợp về vốn.

C. có sự tham gia sở hữu vốn của yếu tố nước ngoài.

D. là thành phần kinh tế dựa trên hình thức sở hữu của tư nhân về vốn.

Câu 19: Thành phần kinh tế nào dưới đây được coi là “cầu nối” đưa nền sản xuất nhỏ lạc hậu lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta?

A. Kinh tế tư bản nhà nước.                                 B. Kinh tế tập thể.

C. Kinh tế nhà nước.                                             D. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Câu 20: Nước ta phấn đấu đến năm bao nhiêu cơ bản trở thành một nước công nghiệp?

A. 2015.                          B. 2025.                          C. 2020.                          D. 2030.

Câu 21: Việc làm nào dưới đây thể hiện trách nhiệm của công dân đối với việc thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần?

A. Tiếp thu và ứng dụng những thành tựu khoa học và công nghệ hiện đại vào sản xuất.

B. Tích cực tham gia vào các hoạt động xây dựng, bảo vệ chính quyền.

C. Chủ động tìm việc làm ở các thành phần kinh tế phù hợp với khả năng của bản thân.

D. Thường xuyên học tập nâng cao trình độ học vấn.

Câu 22: Điều kiện để chuyển từ nền văn minh nông nghiệp sang nền văn minh công nghiệp là

A. tạo ra lực lượng sản xuất mới.                        B. tạo ra được cơ sở vật chất – kĩ thuật.

C. thực hiện cơ khí hoá nền sản xuất xã hội.    D. nâng cao hiệu quả kinh tế.

Câu 23: Nội dung nào sau đây có tính chất cốt lõi trong cơ cấu kinh tế?

A. Cơ cấu ngành kinh tế.                                      B. Cơ cấu lãnh thổ kinh tế.

C. Cơ cấu thành phần kinh tế.                             D. Cơ cấu vùng kinh tế.

Câu 24: Nước ta hiện nay đang thực hiện kinh tế nào sau đây?

A. Kinh tế thương mại tăng cường hội nhập.

B. Kinh tế nhiều thành phần định hướng xã hội chủ nghĩa.

C. Kinh tế tư nhân theo hướng xã hội hóa.

D. Kinh tế thị trường tự do cạnh tranh, tự do hội nhập.

Câu 25: Nội dung nào dưới đây là đặc trưng cơ bản về chính trị của chủ nghĩa xã hội ở nước ta?

A. Là một xã hôi dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

B. Do dân làm chủ.

C. Có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

D. Con người được giải phóng khỏi áp bức, bất công.

 

{-- Xem đầy đủ nội dung tại Xem online hoặc Tải về--}

Trên đây là trích dẫn một phần Đề kiểm tra HK 1 môn GDCD lớp 11 năm 2017 - THPT Krông Nô, để xem đầy đủ nội dung đề thi và đáp án chi tiết các em vui lòng đăng nhập website hoc247.net chọn Xem online hoặc Tải về máy tính. Chúc các em học tốt và thực hành hiệu quả!

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)