YOMEDIA

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 môn Tin học lớp 11 có đáp án năm 2017 - Đề số 3

Tải về
 
ZUNIA12

Dưới đây là Đề kiểm tra 15 phút môn Tin học lớp 11 chương 2 được Hoc247 sưu tầm và biên tập nhằm giúp các em học sinh khối 11 có thêm tài liệu tham khảo chuẩn bị trước kì kiểm tra sắp tới. Đề gồm 10 câu trắc nghiệm có đáp án đi kèm tiện cho các em trong việc đối chiếu với kết quả làm bài thử của mình. Mời các em cùng tham khảo.

ANYMIND360

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT CHƯƠNG II NĂM HỌC 2016 - 2017

MÔN: TIN HOC 11

Thời gian làm bài: 15 phút

(Gồm: 20 câu trắc nghiệm)

Câu 1: Để khai báo biến n thuộc kiểu số nguyên ta viết:

A. Const n: Integer;                                      B. Var: n = Integer;      

C. Var n: Integer;                                                                              D. Var n = Integer;

Câu 2: Những tên nào là đúng khi đặt tên cho đối tượng của Pascal

A.  A123                                                       B. 123A

C. 1A23                                                          D. 123

Câu 3: Biểu thức α≤a≤β được biểu diễn trong Pascal là:

A. (α<=a) and (a<=β)                               B. (α<=a) or (a<=β)   

C. (α≤a) and (a≤β)                                     D. (α≤a) or (a≤β)

Câu 4: Biến là đại lượng có

A. Giá trị không thay đổi                             B. Giá trị có thể thay đổi

C. Giá trị luôn thay đổi                                D. Cả ba đều đúng

Câu 5: Để nhập các giá trị của biến X từ bàn phím ta dùng lệnh?

A. Readln(‘X’);                                              B. Write(X);

C. Read(X);                                                  D. Writeln(X);

Câu 6: Hằng  xâu là hằng :

A. Có 2 giá trị: TRUE và FLASE

B. Được đặt trong cặp dấu (*… *)

C. Được đặt trong cặp dấu nháy đơn

D. Gồm các số thực và số nguyên

Câu 7: Với biểu thức quan hệ: a + 1 >= 2*j, thì qui trình thực hiện sẽ là:

A. Phép +, phép so sánh , phép *

B. Phép *, phép + , phép so sánh

C. Phép so sánh, phép + , phép *

D. Phép so sánh, phép + , phép *

Câu 8: Trong quá trình dịch, lỗi nào sau đây sẽ được phát hiện

A. Ngữ nghĩa                                                 B.  Cú pháp

C. Giải thuật                                                  D.  Tất cả sai

Câu 9: Các từ: PROGRAM, BEGIN, END  là

A. Tên dành riêng                                                   B. Tên chuẩn

C. Tên do người lập trình đặt                                     D. Tên đặc biệt

Câu 10: Kết quả của biểu thức (ABS(25-50) mod 4) ) là:

            A. 1      B. -1    C. -4                 D. 4

 

{-- xem đầy đủ nội dung ở phần xem online hoặc tải về --}

Trên đây chỉ trích dẫn một số câu hỏi trong Đề kiểm tra 15 phút môn Tin học lớp 11 chương 2 có đáp án. Để xem được trọn vẹn đề thi, các em vui lòng chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập tài khoản trên trang Hoc247.net để tải đề thi về máy tham khảo nhé.

Các em quan tâm có thể tham khảo thêm tài liệu cùng chuyên mục:

Chúc các em ôn tập thật tốt và đạt kết quả cao nhất trong kì thi sắp tới!

 

ZUNIA9

ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON