YOMEDIA

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Tin học lớp 11 có đáp án năm 2017 - Trường THPT Phú Riềng

Tải về
 
ZUNIA12

Dưới đây nội dung Đề kiểm tra 45 phút học kì 1 môn Tin học lớp 11 có đáp án của trường THPT Phú Riềng được Hoc247 sưu tầm và biên soạn. Với mục đích nhằm giúp các em học sinh khối 11 có thêm tài liệu tham khảo ôn tập chuẩn bị trước đợt kiểm tra sắp tới. Đề kiểm tra với cấu trúc gồm 24 câu trắc nghiệm2 câu tự luận với thời lượng làm bài 45 phút. Mời các em cùng tham khảo.

ANYMIND360

TRƯỜNG THPT PHÚ RIỀNG

TỔ TOÁN - TIN

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT NĂM HỌC 2016 - 2017

MÔN:  TIN HỌC 11

Thời gian: 45 phút

(Gồm: 24 câu trắc nghiệm, 2 câu tự luận)

 

Họ và tên: .................................................................................................... Lớp:......................................

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM () Chọn đáp án đúng                  

Câu 1. Câu lệnh nào sau đây là đúng?

       A. if a = 5 then a = d + 1 else a = d + 2;                B. if a: = 5 then a := d + 1 else a := d + 2;

       C. if a = 5 then a := d + 1; else a := d + 2;             D. if a = 5 then a := d + 1 else a := d + 2;

Câu 2. Trong pascal, để nhập dữ liệu từ bàn phím ta sử dụng thủ tục:

       A. write(< danh sách các biến >);                          B. writeln(< danh sách các biến >);

       C. read(< danh sách các biến >);                          D. real(< danh sách các biến >);

Câu 3. Trong ngôn ngữ lập trình Pascal , từ khóa CONST dùng để:

       A. Khai báo thư viện;                                           B. Khai báo hằng.            

       C. Khai báo tên chương trình;                               D. Khai báo biến ;            

Câu 4. Hãy cho biết đoạn chương trình sau có mấy lỗi?

Var  x, y : integer ; kq:boolean;

Begin

X:=3; y:=2;

If x > y then kq = true ; else kq := false;

      end.

       A. 5                                    B. 3                                C. 4                                 D. 2

Câu 5. Muốn kiểm tra 2 giá trị của A và B có khác nhau hay không ta viết câu lệnh If như thế nào cho đúng?

       A.  If A>< B then…                                                  B.  If A!=B then…

       C.  If A \(\neq\) B then…                                                  D.  If A<>B then…        

Câu 6. Một ngôn ngữ lập trình có những thành phần nào?

       A. Bảng chữ cái và ngữ nghĩa;                               B. Bảng chữ cái và cú pháp ;

       C. Cú pháp và ngữ nghĩa .                                     D. Bảng chữ cái ,cú pháp và ngữ nghĩa;

Câu 7. Các biểu diễn của phép toán số học với số nguyên trong Pascal là:

       A. +, - , * , div , mod                                                B. +, - , x , :

       C. + , - , * , / , div , mod                                           D. +, -, * , /

Câu 8. Để khai báo biến A là kiểu kí tự, ta chọn cách khai báo:

       A. var A : char;                 B. var A : boolean;       C. var : A boolean;        D. var : A char;

Câu 9. Các kiểu dữ liệu nào dưới đây thuộc kiểu dữ liệu số nguyên?

       A. char, byte, word, boolean                                 B. real, byte, word, boolean

       C. real, longint, word, boolean                             D. byte, integer, word, longint

Câu 10. Cú pháp khai báo cấu trúc lặp dạng tiến với số lần biết trước là:

       A. For < biến đếm > := < giá trị đầu >  Downto  < giá trị cuối > Do < câu lệnh >;

       B. For < biến đếm > := < giá trị cuối >  Downto < giá trị đầu > Do  < câu lệnh >;

       C. For < biến đếm > := < giá trị cuối >  To < giá trị đầu > Do < câu lệnh >;

       D. For < biến đếm > := < giá trị dầu >  To < giá trị cuối > Do < câu lệnh >;

Câu 11. Trong ngôn ngữ lập trình, hằng là:

       A. Một biểu thức số học;

       B. Một giá trị xác định;

       C. Là đại lượng có giá trị không thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình.

       D. Một biểu thức logic;

Câu 12. Trong một ngôn ngữ lập trình, bảng chữ cái là:

       A. Tập các kí tự được dùng để viết chương trình;

       B. Tập các kí tự không được phép dùng để viết chương trình;

       C. Tập các kí tự trong bảng mã ASCII;

       D. Tập các kí tự trong ngôn ngữ tự nhiên.

Câu 13. Trong Turbo Pascal, để thực hiện chương trình, ta nhấn:

       A. Tổ hợp phím Ctrl+F9                                         B. Phím F9                    

       C. Tổ hợp phím Shift+F9                                       D. Tổ hợp phím Alt+F9

Câu 14. Cấu trúc tổng quát của một chương trình gồm:

       A. Khai báo hằng và khai báo biến;                     B. Phần thân chương trình và các chú thích

       C. Phần khai báo và phần thân chương trình;     D. Phần khai báo biến và các câu lệnh;

Câu 15. Cú pháp biểu diễn cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu là:

       A. If < điều kiện > then ;                                                                

       B. IIf < điều kiện > then ;

       C. If < điều kiện > ; then < câu lệnh >                                                             

       D. If < điều kiện > then < câu lệnh > else < câu lệnh >;

Câu 16. Biểu diễn phép toán quan hệ lớn hơn hoặc bằng là:

       A. =>                                  B. >  or =                       C.                                  D. >=

Câu 17. Danh sách các biến là một hoặc nhiều tên biến, các biến phân cách nhau bởi:

       A. Dấu chấm phẩy(;);      B. Dấu chấm(.);             C. Dấu hai chấm(:).       D. Dấu phẩy(,);

Câu 18. Trong pascal, câu lệnh gán có dạng:

       A. < tên biến > =: < biểu thức >;                            B. < biểu thức > = : < biến >;

       C. < tên biến > := < biểu thức >                             D. < tên biến > : = < biểu thức >;

Câu 19. Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, từ khóa PROGRAM dùng để:

       A. Khai báo tên chương trình;                               B. Khai báo thư viện;

       C. Khai báo biến ;                                                    D. Khai báo hằng.            

Câu 20. Trong Pascal, biểu thức (20 div 3 + 18 mod 4) bằng:

       A. 8                                    B. 6                                C. 10                               D. 7

Câu 21: Hãy chọn phương án sai.

Cần phải có ngôn ngữ lập trình vì:

A. Máy tính chưa có khả năng hiểu được ngôn ngữ tự nhiện;

B. Ngôn ngữ máy thường quá phức tạp đối với con người;

C. Ngôn ngữ bậc cao là ngôn ngữ không gần với ngôn ngữ tự nhiên

D. Ngôn ngữ lập trình là ngôn ngữ trung gian giữa ngôn ngữ tự nhiên và ngôn ngữ máy          

Câu 22: Hãy viết biểu thức sqrt(z+sqrt(u+sqrt(v))) dươí dạng biểu thức toán học:

       A. \(\sqrt{z+\sqrt{u+v}}\)

       B. \(\sqrt{z+\sqrt{u}+\sqrt{v}}\)

       C. \(\sqrt{z}+\sqrt{u}+\sqrt{v}\)

       D. \(\sqrt{z+u+v}\)

Câu 23: Cho biết màn hình xuất hiện như thế nào với đoạn chương trình sau:

        For i:=1 to 10 do

            If  i mod 2 = 0 then write(i,’ ‘);

A. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10            B. 1 3 5 7 9                    C. 1 2 3 4 5                   D. 2 4 6 8 10

Câu 24: Trong khai báo dưới đây bộ nhớ sẽ cấp phát cho các biến tổng cộng là bao nhiêu byte?

Var x,y,z : Integer; c,h: Char; ok: Boolean;

A. 12                                    B. 10                               C. 9                              D. 11

II.PHẦN TỰ LUẬN(4đ)

Câu 1: (2 điểm) Viết chương trình tính tổng sau:

\(S=\begin{cases}X+Y & nếu \space X>Y\\|X-Y| & trong \space trường \space hợp \space ngược \space lại\end{cases}\)

Với X,Y là 2 số nguyên dương

Câu 2: Anh Nam gửi ngân hàng số tiền là Gui đồng với lãi suất 0,18% mỗi tháng. Hỏi sau bao nhiêu tháng thì anh Nam rút được Rut đồng? Biết lãi suất được cộng vào vốn.

Viết chương trình giải bài toán trên.

--------HẾT--------

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

I - TRẮC NGHIỆM (6 đ):

 

CÂU

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ĐÁP ÁN

D

C

B

D

D

D

C

A

D

D

C

B

CÂU

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

ĐÁP ÁN

A

C

A

D

D

D

A

A

C

A

D

C

 

{-- xem đầy đủ nội dung ở phần xem online hoặc tải về --}

Nội dung trên chỉ trích dẫn một phần nội dung trong Đề kiểm tra 1 tiết môn Tin học 11 học kì 1 năm 2017 của trường THPT Phú Riềng. Để xem được toàn bộ nội dung câu hỏi trong để thi, các em vui lòng chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập tài khoản trên trang Hoc247.net để tải đề thi về máy tham khảo nhé.

Các em quan tâm có thể tham khảo thêm tài liệu cùng chuyên mục: Bộ 5 đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Tin học lớp 11 có đáp án năm 2017

Chúc các em ôn tập thật tốt và đạt kết quả thật cao trong kỳ kiểm tra sắp tới!

 

ZUNIA9

ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON