YOMEDIA

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Tin học lớp 11 có đáp án năm 2017 - Trường THPT Phan Bội Châu

Tải về
 
ZUNIA12

Dưới đây là Đề kiểm tra 45 phút học kì 1 môn Tin học 11 năm 2017 của trường THPT Phan Bội Châu. Đề thi có cấu trúc gồm 40 câu trắc nghiệm với thời gian làm bài là 45 phút; đề thi có đáp án đi kèm tiện cho các em đối chiếu với kết quả bài làm thử của mình. Hi vọng với đề thi này, các em học sinh lớp 11 sẽ bổ sung thêm kiến thức môn Tin học và chuẩn bị thật tốt cho đợt kiểm tra 1 tiết sắp tới. Mời các em cùng tham khảo.

ANYMIND360

TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT NĂM HỌC 2016 - 2017

MÔN:  TIN HỌC 11

Thời gian: 45 phút

(Gồm: 40 câu trắc nghiệm)

 

Họ và tên: .................................................................................................... Lớp:......................................

Câu 1:  Cho biểu thức A: = 3*abs(x-y) + sqr(x+1)*2, khi x, y lần lượt nhận giá trị 4; 2 thì kết quả thu được là:

          A.  56                                B.  6 + 2                        C.  58                                 D.  12 + 2

Câu 2:  Trong các từ sau, từ nào là từ khóa trong pascal?

          A.  Writeln                        B.  Sqr                               C.  Readln                          D.  Const

Câu 3:  Cú pháp nào sau đây đúng cho câu lệnh While..do

          A.  While( điều kiện ) do < câu lệnh >;                     B.  While <điều kiện> do ;

          C. While < điều kiện > : do < câu lệnh >;                 D.  While < điều kiện > := < câu lệnh >;

Câu 4:  Cho biểu thức S:= 10 mod 2 * 2 + 12 div 5, thì kết quả của S là: 

          A.  3.                                  B.  2.                                  C.  4.                                   D.  12.

Câu 5:  Cho hai biến x,y thoả 100  x,y  150 khi S = x*y thì S khai báo như thế nào là ít tốn bộ nhớ nhất?

          A.  Var s: byte;                  B.  Var s: longint;            

          C.  Var s: real;                   D.  Var s: integer;

Câu 6:  N:=5;   x:=0;  For i:=1 to N do If ( i mod 2=0) then    x:=x+1;    Write(x); Kết quả là :

          A.  0                                   B.  2                                   C.  4                                   D.  6

Câu 7:  Cho x là biến thực đã được gán giá trị 15.1234. Để hiện lên màn hình “x=15.12” cần chọn lệnh nào sau đây ?

          A.  Writeln(‘x=’ ,:5:2);                                                 B.  Writeln(x:5);              

          C.  Writeln(‘x=’,x:5:2);                                            D.  Writeln(x);

Câu 8:  T:= 0;  FOR i:= 100 TO 999 DO  IF (i MOD 2 < > 0) AND (i MOD 3 = 0) THEN T := T + i; Đoạn CT trên dùng để:

          A.  Tính tổng tất cả các số có 3 chữ số là số chẵn và chia hết cho 3. 

B.  Tính tổng tất cả các số lẻ có 3 chữ số.               

C.  Tính tổng tất cả các số có 3 chữ số là số lẻ và chia hết cho 3.       

D.  Tính tổng tất cả các số tự nhiên có 3 chữ số.

Câu 9:  Cho hai biến nguyên x,y thoả 10  x,y  15 khi S = x/y thì S khai báo như thế nào là tốt nhất?

          A.  Var s: real;                 B.  Var s: longint;            

          C.  Var s: word;                D.  Var s: integer;

Câu 10:  Cho hai giá trị  X  là số nguyên, Y là số  thực: Thủ tục nào sau đây là đúng trong pascal?

          A.  Writeln(X:8:2, Y:8);                                               B.  Writeln(X:8, Y: 2:10;  

          C.  Writeln(X:8, Y:10:2);                                        D  Writeln(X:8:2, Y:10:2);

Câu 11:  Cho biểu thức A: = 5*sqr(x-y) - sqrt(x+1)/2, khi x,y lần lượt nhận giá trị 3; 2 thì kết quả thu được là?

          A.  7                                   B.  6                                   C.  4                                   D.  2

Câu 12:  Từ biểu thức pascal  (abs(3*x)-4*cos(2*x))/(3*sqrt(x+2)) hãy chuyển về biểu thức trong toán học:

          A. \(\frac{abs|3x|-4cos2x}{3\sqrt{x+2}}\)           B. \(\frac{|3x|-4cos2x}{3}\sqrt{x+2}\)      

          C. \(\frac{|3x|-4cos2x}{3(x+2)^2}\)                 D. \(\frac{|3x|-4cos2x}{3\sqrt{x+2}}\)

Câu 13:  Cho đoạn CT: Kq:=0; For i:=1 to 5 do  Kq:=Kq*i;  Kết quả sau khi chạy là :

          A.  60.                                B.  0.                                  C.  120.                              D.  20.

Câu 14:  Cho biểu thức A: = 3*abs(3*x-y) + sqr(x-1)*2, khi x,y lần lượt nhận giá trị 3; 5 thì kết quả thu được là:

          A.  48 + 2                     B.  20                                C.  54                                 D.  12 + 2

Câu 15:  S := 0 ; i:= 0; m:= 4; WHILE i < = m DO BEGIN i := i + 1;S:= S + i; END;    Cho kết quả:

          A.  S= 4                              B.  S= 10                            C.  S = 6                             D.  S= 15

Câu 16:  Cú pháp khai báo cấu trúc lặp dạng tiến với số lần lặp biết trước:

          A.  for < biến đếm > := < giá trị cuối > downto < giá trị đầu > < câu lệnh >;

          B.  for < biến đếm > := < giá trị đầu > to < giá trị cuối > < câu lệnh >;          

          C.  for < biến đếm > := < giá trị cuối > downto do < câu lệnh >;    

          D.  for := to do ;

Câu 17:  Cho đoạn lệnh: K:=10; While (K>5) do K:=K-2; Write(K);  Kết quả xuất ra màn hình là:

          A.  4                                   B.  10  5                            

          C.  5                                   D.  10  9  8  7  6  5

Câu 18:  Để đưa giá trị  hai biến x,y ra màn hình ta sử dụng thủ tục nào sau đây trong pascal?

          A.  Write(x;y);                   B.  Read(x;y);                   

          C.  Readln(x,y);                 D.  Writeln(x,y);

Câu 19:  a:= 2; while a<15 do a:=a*3;  write( ‘a=’, a);     Giá trị  a sau khi chạy CT là:

          A.  18                                B.  6                                   C.  12                                 D.  8

Câu 20:  Với lệnh nào sau đây dùng để in giá trị M(M kiểu số thực) ra màn hình với độ rộng là 5 và có 2 chữ số phần thập phân ?

          A.  Write(M:5:2);           B.  Writeln(M:2);             

          C.  Write(M:5);                 D.  Writeln(M:2:5);

 

{-- xem đầy đủ nội dung ở phần xem online hoặc tải về --}

Nội dung trên chỉ trích dẫn một phần nội dung trong Đề kiểm tra 1 tiết môn Tin học 11 học kì 1 năm 2017 của trường THPT Phan Bội Châu. Để xem được toàn bộ nội dung câu hỏi trong để thi, các em vui lòng chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập tài khoản trên trang Hoc247.net để tải đề thi về máy tham khảo nhé.

Các em quan tâm có thể tham khảo thêm tài liệu cùng chuyên mục: Bộ 5 đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Tin học lớp 11 có đáp án năm 2017

Chúc các em ôn tập thật tốt và đạt kết quả thật cao trong kỳ kiểm tra sắp tới!

 

ZUNIA9

ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON