YOMEDIA

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Tin học lớp 11 có đáp án năm 2017 - Trường TH Cấp 2, 3 Mỹ Phước

Tải về
 
ZUNIA12

Dưới đây là nội dung của Đề kiểm tra 45 phút học kì 1 môn Tin học lớp 11 năm 2017 của trường TH Cấp 2, 3 Mỹ Phước được Hoc247 sưu tầm và biên tập. Đề kiểm tra gồm 28 câu trắc nghiệm2 câu tự luậnhướng dẫn giải chi tiết tiện cho các em đối chiếu với kết quả bài làm thử của mình. Mời các em cùng tham khảo.

ANYMIND360

TRƯỜNG TH CẤP 2,3 MỸ PHƯỚC

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT NĂM HỌC 2016 - 2017

MÔN:  TIN HỌC 11

Thời gian: 45 phút

(Gồm: 28 câu trắc nghiệm, 2 câu tự luận)

 

Họ và tên: .................................................................................................... Lớp:......................................

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 điểm)

Câu 1: Hãy cho biết thông dịch khác biên dịch ở điểm nào?

A) Biên dịch không lưu lại văn bản để sử dụng khi cần thiết.

B) Thông dịch lưu lại văn bản để sử dụng khi cần thiết.

C) Biên dịch lưu lại văn bản để sử dụng khi cần thiết.

D) Thông dịch được sử dụng trong ngôn ngữ lập trình Pascal.

Câu 2: Biểu thức sau viết trong Pascal sẽ là ?

A) 2*a*sqrt(x+y)/(x*x+y)

B) 2*a*Abs(x+y)/(x*x+y)                       

C) 2*a*exp(x+y)/x*x+y

D) (2*exp(x+y))/(x*x+y)                          

Câu 3: Biến a nhận giá trị là true, biến b nhận 1 trong các giá trị 11.2  ; 11.3  ; 11.4  ; 3.14  ;    3.1416 hãy chọn khai báo đúng:

A) var a: char; b: integer;

B) var a: char; b: byte;

C) var a: true; b: word;                         

D) var a: boolean; b: real;                   

Câu 4: Cho khai báo biến sau, hãy chỉ ra câu lệnh gán sai?

    Var m, n:integer;

            x, y: real;

A) x:=6;

B) m:=-4;

C) y:=10.5;

D) n:=3.5;

Câu 5: Chương trình dịch không có khả năng nào trong các khả năng sau?

A) Thông báo lỗi cú pháp

B) Phát hiện lỗi cú pháp

C) Tạo được chương trình đích

D) Phát hiện lỗi ngữ nghĩa

Câu 6: Cách viết nào cho biểu thức sau là đúng trong TP: Sin(5x) + cos(3x+y)=12

A) Sin5*x+ cos3x+y =12

B) Sin(5*x)+cos(3x+y)=12

C) Sin(5*x)+cos(3*x+y)=12

D) Sin5*x+cox3*x+y=12

Câu 7: Xét biểu thức sau : (9x < 80) and (x <=10). Biểu thức cho kết quả True khi x bằng

A) 9

B) 10

C) 11

D) 8

Câu 8: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, về mặt cú pháp câu lệnh nào sau đây là sai ?

A) x:= (3<5) and (6<8);       

B) x := 3,1415;

C) x:= (3<5) or (6>8);

D) x := 30.5;

Câu 9: Phát biểu nào dưới đây là đúng ?

A) Khi cần thay đổi ý nghĩa của một từ khóa nào đó người lập trình cần khai báo theo ý nghĩa mới.

B) Đại lượng có giá trị không đổi trong quá trình thực hiện chương trình  gọi là biến.

C) Trong chương trình tên gọi cũng là một đối tượng không thay đổi nên cũng có thể xem là hằng.

D) Tên do người lập trình tự đặt không được trùng với từ khóa nhưng có thể trùng với tên chuẩn.

Câu 10: Cho a:= 5, b:= 20. Hãy tính giá trị của a, b trong trường hợp sau?

            If a > b Then

                        Begin

                                    a:= b-a;

                                    b:= a+2;

                        End

            Else      a:= b- a;

A) a = 5, b = 15.

B) a = 5, b = 20.

C) a = 15, b = 20.

D) a = 15, b = 5.

II. PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm)

Câu 1: Viết chương trình đưa ra màn hình câu :

" Chao cac ban !

Moi cac ban lam quen voi chuong trinh Tubo Pascal ! " ( 1 điểm)

Câu 2: Viết chương trình nhập vào 2 số từ bàn phím và tìm số lớn trong 2 số đó ? (2 điểm)

 

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

II. PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm)

Câu 1: Viết chương trình

Program cau1;                                                                                ( 0.25 điểm)

Begin

Write(‘ Chao cac ban !

Moi cac ban lam quen voi chuong trinh Tubo Pascal ! );                    ( 0.25 điểm)

Readln                                                                                           ( 0.25 điểm)

End.                                                                                               ( 0.25 điểm)

Câu 2: Viết chương trình

Program cau2;                                                                                 ( 0.25 điểm)

Var  a,b: real;                                                                              ( 0.25 điểm)

Begin

Write(‘ nhap a,b);                                                                          ( 0.25 điểm)

Readln(a,b);                                                                                   ( 0.25 điểm)

If a>b then write(‘a la so lon’)

            Else write(‘b la so lon’);                                                          ( 0.5 điểm)

Readln                                                                                           ( 0.25 điểm)                                                                                                                                                                        

End.                                                                                                 ( 0.25 điểm)   

 

{-- xem đầy đủ nội dung ở phần xem online hoặc tải về --}

Nội dung trên chỉ trích dẫn một số câu hỏi trong Đề kiểm tra 1 tiết môn Tin học 11 học kì 1 năm 2017 của trường TH cấp 2, 3 Mỹ Phước. Để xem được toàn bộ nội dung câu hỏi trong để thi, các em vui lòng chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập tài khoản trên trang Hoc247.net để tải đề thi về máy tham khảo nhé.

Các em quan tâm có thể tham khảo thêm tài liệu cùng chuyên mục: Bộ 5 đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Tin học lớp 11 có đáp án năm 2017

Chúc các em ôn tập thật tốt và đạt kết quả thật cao trong kỳ kiểm tra sắp tới!

 

ZUNIA9

ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON