YOMEDIA

Đề kiểm tra 1 tiết HK 1 môn Tin học lớp 11 - THPT Phan Bội Châu

Tải về
 
ZUNIA12

HOC247.Net đã sưu tầm và chọn lọc gửi đến các em Đề kiểm tra 1 tiết HK 1 môn Tin học lớp 11 - THPT Phan Bội Châu. Hy vọng với tài liệu này sẽ cung cấp những kiến thức bổ ích cho các em trong quá trình ôn tập nâng cao kiến thức trước khi bước vào kì thi của mình.

ANYMIND360

ĐỀ BÀI:

TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU

KIỂM TRA 1 TIẾT HKI

MÔN: TIN HỌC - LỚP 11

NĂM HỌC 2016-2017

Thời gian: 45’

 

 

Câu 1:  Cho hai biến nguyên x,y thoả 10  x,y  15 khi S = x/y thì S khai báo như thế nào là tốt nhất?

          A  Var s: longint;            B  Var s: word;                C  Var s: integer;             D  Var s: real;

Câu 2:  Câu lệnh nào sau đây là đúng trong pascal?

          A  X:= 2(A- B);               B  Writeln(‘X=’; A+B);

          C  X = A+ B;                    D  Writeln(‘X= A+ B’);

Câu 3:  Với lệnh nào sau đây dùng để in giá trị M(M kiểu số thực) ra màn hình với độ rộng là 5 và có 2 chữ số phần thập phân ?

          A  Write(M:5:2);            B  Writeln(M:2:5);         C  Write(M:5);                D  Writeln(M:2);

Câu 4:  Trong các từ sau, từ nào là từ khóa trong pascal?

          A  Writeln                        B  Readln                         C  Sqr                                D  Const

Câu 5:  Để nhập giá trị cho hai biến  nguyên x,y từ bàn phím  ta sử dụng thủ tục nào sau đây?

          A  Readln(x,y);               B  Writeln(‘ x ‘, ‘ y ‘);    C  Writeln(x,y);               D  Readln(‘x, y’);

Câu 6:  Cho biểu thức A: = 3*abs(3*x-y) + sqr(x-1)*2, khi x,y lần lượt nhận giá trị 3; 5 thì kết quả thu được là:

          A  54                                 B  12 + 2                     C  20                                 D  48 + 2

Câu 7:  Biến y có thể nhận giá trị :- 15   và biến x có thể nhận các giá trị: -10.5  thì khai báo nào sau đây là đúng ?

          A  Var x: byte; y : real;   B  Var x: word; y: real;   C  Var x,y : integer;         D  Var x,y: real;

Câu 8:  Muốn kiểm tra đồng thời cả ba giá trị a, b, c có cùng lớn hơn 0 hay không ta viết câu lệnh If:

          A  If a>0, b>0, c>0 then..                                         B  If (a>0) or (b>0) or (c>0) then..

          C  If (a>0) and (b>0) and (c>0) then..                   D  If a,b,c>0 then..

Câu 9:  S := 0 ; i:= 0; m:= 4; WHILE i < = m DO BEGIN i := i + 1;S:= S + i; END;    Cho kết quả:

          A  S= 10                           B  S = 6                             C  S= 4                              D  S= 15

Câu 10:  Cho đoạn CT:        Kq:=0; For i:=1 to 5 do  Kq:=Kq*i;  Kết quả sau khi chạy là :

          A  0.                                  B  120.                              C  60.                                D  20.

Câu 11:  Trong Turbo Pascal để biên dịch chương trình ta sử dụng tổ hợp phím:

          A  Shift + F9                    B  Alt + F9                       C  Alt + X                         D  Ctrl + F9

Câu 12:  S:=1; n:=2; While s<=7 do  Begin  S:=s+n;   N:=n+1; End; Write(‘Tong S la:’,S:4); Kết quả là?

          A  8.                                  B  10.                                C  11.                                D  9.

Câu 13:  Để đưa giá trị  hai biến x,y ra màn hình ta sử dụng thủ tục nào sau đây trong pascal?

          A  Read(x;y);                   B  Readln(x,y);                C  Writeln(x,y);               D  Write(x;y);

Câu 14:  Cho biểu thức S:= 10 mod 2 * 2 + 12 div 5, thì kết quả của S là: 

          A  2.                                  B  3.                                   C  4.                                   D  12.

Câu 15:  Cú pháp khai báo cấu trúc lặp dạng tiến với số lần lặp biết trước:

          A  for := to ;               

          B  for := to do ;          

          C  for := downto ;     

          D  for := downto do ;

Câu 16:  Trong các tên sau, tên nào là đúng  trong ngôn ngữ pascal?

          A  2vidu                           B  Vi-du                            C  _vidu                            D  Vi du

Câu 17:  Cho x là biến thực đã được gán giá trị 15.1234. Để hiện lên màn hình “x=15.12” chọn lệnh nào sau đây ?

          A  Writeln(x);                                                             B  Writeln(x:5);             

          C  Writeln(‘x=’,x:5:2);                                                D  Writeln(‘x=’ ,:5:2);

Câu 18:  Cho hai giá trị  X  là số nguyên, Y là số  thực: Thủ tục nào sau đây là đúng trong pascal?

          A  Writeln(X:8, Y: 2:10;                                          B  Writeln(X:8:2, Y:10:2);  

          C  Writeln(X:8, Y:10:2);                                          D  Writeln(X:8:2, Y:8);

Câu 19:  Chọn câu đúng trong các câu sau:

          A  Kiểu  Integer  chiếm  bộ nhớ 6 byte và phạm vi giá trị từ  -216 đến 216-1   

          B  Kiểu  char chiếm  bộ nhớ 2 byte và bao gồm 256 kí tự trong bộ mã ASCII         

          C  Kiểu longint chiếm  bộ nhớ 4 byte và phạm vi giá trị từ  -231 đến 231-1     

          D  Kiểu  Real  chiếm  bộ nhớ 6 byte và phạm vi giá trị từ  0 đến 216 -1

Câu 20:  Cho đoạn CT: x:=2; y:=3;    IF x > y THEN F:= 2*x – y ELSE IF x=y THEN F:= 2*x ELSE F:= x*x + y*y ;  Sau khi thực hiện CT, giá trị  F là:

          A  F =1.                                                                        B  F=13.                           

          C  F=4.                                                                         D  Không xác định

Câu 21:  Cho đoạn lệnh:    K:=10; While (K>5) do K:=K-2; Write(K);    Kết quả xuất ra màn hình là:

          A  4                                   B  5                                    C  10  5                             D  10  9  8  7  6  5

Câu 22:  Cho biết đoạn chương trình trên thực hiện tính tổng gì? S := 1;FOR i := 2 TO 10  DO S := S + 1 / i;

          A  Tính tổng: .                             B  Tính tổng: . 

          C  Tính tổng: .                       D  Tính tổng: .

Câu 23:  Cho biểu thức A: = 3*abs(x-y) + sqr(x+1)*2, khi x,y lần lượt nhận giá trị 4; 2 thì kết quả thu được là:

          A  12 + 2                     B  56                                 C  6 + 2                        D  58

Câu 24:  a:= 2; while a<15 do a:=a*3;  write( ‘a=’, a);     Giá trị  a sau khi chạy CT là:

          A  18                                 B  12                                 C  6                                    D  8

Câu 25:  Trong pascal cho đoạn chương trình :    Begin X:=2; Y:= X-2;  X:= 2*X-3;Y:=Y-X; End; Hỏi kết quả cuối cùng của X, Y sau khi thực hiện đoạn chương trình trên là bao nhiêu?

          A  X= 1, Y = -2                B  X= 4, Y = -3                C  X= 2, Y = -1                D  X= 1, Y = -1

 

{-- Xem đầy đủ nội dung tại Xem online hoặc Tải về--}

Trên đây là trích dẫn một phần Đề kiểm tra 1 tiết HK 1 môn Tin học lớp 11 - THPT Phan Bội Châu, để xem đầy đủ nội dung đề thi và đáp án chi tiết các em vui lòng đăng nhập website hoc247.net chọn Xem online hoặc Tải về máy tính. Chúc các em học tốt và thực hành hiệu quả!

 

ZUNIA9

ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON