ON
ADMICRO

Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 Hình học 11 Trường THPT Đoàn Thượng năm học 2018 - 2019

Tải về
VIDEO_3D

Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 11 năm học 2018 - 2019 sau đây gồm 25 câu trắc nghiệm sẽ giúp các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo chuẩn bị thật tốt cho bài kiểm tra chương 1 - Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng phần hình học lớp 11.

 
 
YOMEDIA

SỞ GD VÀ ĐT HẢI D­ƯƠNG

TR­ƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG

ĐỀ KIỂM TRA SỐ 1, NĂM HỌC 2018-2019

Môn: TOÁN 11

Thời gian làm bài: 45 phút (không tính thời gian giao đề)

( Đề gồm 3 trang, 25 câu hỏi)

 

 

MÃ ĐỀ THI: 964

 

 

- Họ và tên thí sinh: ....................................................– Số báo danh : ..........................

 

Câu 1: Khẳng định nào sau đây là đúng:

  A. \({T_{\overrightarrow a }}\left( A \right) = M \Leftrightarrow \overrightarrow {AM}  =  - \overrightarrow a \)

B. \({T_{\overrightarrow a }}\left( A \right) = M \Leftrightarrow \overrightarrow {MA}  =   \overrightarrow a \)

  C. \({T_{\overrightarrow a }}\left( A \right) = M \Leftrightarrow \overrightarrow {AM}  =   \overrightarrow a \)

D. \({T_{\overrightarrow a }}\left( A \right) = M \Leftrightarrow 2\overrightarrow {AM}  =   \overrightarrow a \)

Câu 2: Cho điểm I thuộc đoạn thẳng AB và AB = 4AI. Chọn mệnh đề đúng:

  A.  Phép vị tự tâm I tỉ số k = 3 biến điểm A thành điểm B

  B.  Phép vị tự tâm I tỉ số k = - 4 biến điểm A thành điểm B

  C.  Phép vị tự tâm I tỉ số k = 4 biến điểm A thành điểm B

  D. Phép vị tự tâm I tỉ số k = - 3 biến điểm A thành điểm B

Câu 3: Cho hình bình hành ABCD. Phép tịnh tiến \({T_{\overrightarrow {DA} }}\) biến:

  A.  A thành D

B. C thành B

C.  C thành A

D.  B thành C

Câu 4: Nếu \({T_{\overrightarrow v }}\left( A \right) = A',{T_{\overrightarrow v }}\left( M \right) = M'\) thì:

  A. \(\overrightarrow {A'M'}  = \overrightarrow {MA} \)

B. \(\overrightarrow {A'M'}  = -\overrightarrow {AM} \)

C. \(\overrightarrow {A'M'}  = \overrightarrow {AM} \)

D. \(\overrightarrow {A'M'}  = 2\overrightarrow {AM} \)    

Câu 5: Cho đường tròn (C) có đường kính AB, \(\Delta \)  là tiếp tuyến của đường tròn  biết  song song với  Phép tịnh tiến theo vectơ \(\overrightarrow {AB} \) biến \(\Delta \) thành \(\Delta '\) thì ta có:

  A. \(\Delta '\) trùng với \(\Delta \)

B. \(\Delta ' \)  vuông góc với AB tại B

  C. \(\Delta '\)  song song với \(\Delta \)

D.  \(\Delta '\)  vuông góc với AB tại A

Câu 6: Trong mặt phẳng Oxy cho đường tròn  \(\left( C \right):{\left( {x + 2} \right)^2} + {\left( {y - 1} \right)^2} = 4\) và đường thẳng d: x - y +2 = 0 cắt nhau tại hai điểm A và B , gọi M là trung điểm AB. Phép vị tự tâm O tỉ số k = 3 biến điểm M thành điểm có tọa độ là ?

  A. \(\left( {\frac{9}{2}; - \frac{3}{2}} \right)\)

B. \(\left( {9; - 3} \right)\)

C. \(\left( {-9;  3} \right)\)

D. \(\left( {-\frac{9}{2};  \frac{3}{2}} \right)\)

Câu 7: Trong mp Oxy cho \(\overrightarrow v  = \left( {2;0} \right)\) và điểm M(-1;1). Điểm M' nào là ảnh của M qua phép tịnh tiến theo vectơ \(\overrightarrow v \)?

  A. M'(1;1)

B. M'(-3;1)

C. M'(1;-1)

D. M'(3;1)

Câu 8:

Cho hình vuông ABCD tâm O như hình bên. Hãy cho biết phép quay nào trong các phép quay dưới đây biến tam giác OAD thành tam giác ODC?

  A. \({Q_{\left( {O; - {{45}^0}} \right)}}\)

B. \({Q_{\left( {O;  {{90}^0}} \right)}}\)

C. \({Q_{\left( {O; - {{90}^0}} \right)}}\)  

D. \({Q_{\left( {O;  {{45}^0}} \right)}}\)

Câu 9: Cho tam giác ABC vuông tại A, biết AB = 4, AC = 7. Phép tịnh tiến theo  biến B thành B/ , biến C thành C/. Khi đó độ dài đoạn B/C/ bằng:

  A.  65

B.  33

C. \(\sqrt {33} \)

D. \(\sqrt {65} \)

Câu 10: Trong mặt phẳng Oxy, ảnh của điểm M(2;-1) qua phép quay tâm O góc quay \(90^0\) là điểm nào trong các điểm dưới đây?

  A. B(1;2) 

B. A(2;1)

C. D(-1;-2)

D. (-2;-1)

---Để xem tiếp vui lòng xem trực tuyến hoặc tải về máy---

Trên đây là phần trích dẫn đề kiểm tra 1 tiết chương 1 Hình học lớp 11. Để xem chi tiết nội dung đề thi, quý thầy cô cùng các em học sinh có thể chọn chức năng xem trực tuyến hoặc tài về máy.

 

 

 

Tài liệu liên quan

 

YOMEDIA
1=>1