ON
ADMICRO

Đề cương ôn thi HK2 môn Tin học lớp 11 năm 2018-2019

Tải về
VIDEO_3D

HOC247.Net đã sưu tầm và chọn lọc gửi đến các em Đề cương ôn thi HK2 môn Tin học lớp 11 năm 2018-2019. Hy vọng với tài liệu này sẽ cung cấp những kiến thức bổ ích cho các em trong quá trình ôn tập nâng cao kiến thức trước khi bước vào kì thi của mình.

 
 
YOMEDIA

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018 - 2019

MÔN : TIN HỌC - LỚP 11

 

LÝ THUYẾT:

1. Bài 10 : Cấu trúc lặp

              1.Câu lệnh For – do:

                  a. Dạng tiến:

                       Cấu trúc:

                              For := To Do ;

                   b. Dạng lùi:

                          For := DownTo Do  ;

                 2. Cấu trúc While … do:

                             While <điều kiện> do ;

2. Bài 11: Kiểu mảng(mảng một chiều)

- Khái niệm và cách khai báo.

3. Bài 12: Kiểu xâu:

- Khái niệm, khai báo và các thao tác xử lí xâu.

- Một số bài tập ví dụ, bài tập thực hành về xâu.

4. Bài Bài 14 +15: Kiểu dữ liệu và Thao tác với tệp:

- Khai báo biến tệp và các thao tác với tệp(gắn biến tệp, mở tệp, đọc/ghi dữ liệu)

5 Bài 17: Chương trình con và phân loại chương trình con

- Khái niệm chương trình con.

- Phân loại và cấu trúc chương trình con: khái niệm hàm và thủ tục.

***TRẮC NGHIỆM***

Câu 1: Để phân biệt giữa tham biến và tham trị trong Pascal, trước tham biến người ta dùng từ khoá nào?

A. Var                              B. Type                           C. Begin                          D. Const

Câu 2: Phát biểu nào sau đây là sai về chương trình con?

A. Phần đầu có thể có hoặc không.     

B. Phần đầu và phần thân nhất thiết phải có, phần khai báo có thể có hoặc không.

C. Phần khai báo có thể có hoặc không có tùy thuộc vào từng chương trình cụ thể.

D. Phần đầu nhất thiết phải có để khai báo tên chương trình con.

Câu 3: Tham số được đưa vào khi gọi chương trình con được gọi là?

A. Tham số hình thức.                                          B. Tham số thực sự.    

C. Biến cục bộ .                                                      D. Biến toàn cục.

Câu 4: Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Thủ tục và hàm nào cũng phải có tham số hình thức.   

B. Chỉ có thủ tục mới có thể có tham số hình thức.

C. Chỉ có hàm mới có thể có tham số hình thức.                 

D. Các thủ tục và hàm đều có thể có tham số hình thức.

Câu 5: Để đọc dữ liệu từ tệp văn bản ta có thể sử dụng thủ tục

A. Write(,);          

B. Write(,);

C. Read(,);   

D. Read(,);

Câu 6: Chương trình con là:

A. Một dãy lệnh mô tả một số thao tác nhất định và có thể được thực hiện (được gọi) từ nhiều vị trí trong chương trình.

B. Một dãy lệnh mô tả một số thao tác nhất định và trả về một giá trị qua tên của nó.

C. Một dãy lệnh mô tả một số thao tác nhất định nhưng không trả về một giá trị qua tên của nó.

D. Chương trình được xây dựng từ các chương trình con khác.

Câu 7: Hãy chọn phương án ghép đúng . Tệp truy cập trực tiếp

A. cho phép truy cập đến một dữ liệu nào đó trong tệp chỉ bằng cách bắt đầu từ đầu tệp và đi qua lần lượt tất cả các dữ liệu trước nó.

B. Cho phép tham chiếu đến dữ liệu cần truy cập bằng cách xác định trực tiếp vị trí của dữ liệu đó.

C. là tệp mà các phần tử của nó được tổ chức theo một cấu trúc nhất định.

D. là tệp mà dữ liệu được ghi dưới dạng các ký tự theo mã ASCII.

Câu 8: Trong PASCAL mở tệp để đọc dữ liệu ta phải sử dụng thủ tục

A. Reset();                                            B. Rewrite();            

C. Rewrite();                                        D. Reset();

Câu 9: Nói về biến toàn cục và biến cục bộ, phát biểu nào sau đây là sai?

A. Mọi chương trình con đều sử dụng được các biến của chương trình chính.

B. Biến cục bộ chỉ được sử dụng trong chương trình con đã khai báo nó.

C. Chương trình chính và các chương trình con khác không thể sử dụng được các biến cục bộ của một chương trình con.

D. Chương trình chính có thể sử dụng được tất cả các biến cục bộ của các chương trình con.

Câu 10: write(,) ; có ý nghĩa gì ?

A. thủ tục mở tệp để ghi dữ liệu.                       B. thủ tục đọc dữ liệu từ tệp.    

C. thủ tục ghi dữ liệu vào tệp.                            D. thủ tục đóng tệp.

Câu 12: Chương trình con gồm có (chọn câu trả lời đúng nhất)?

A. Hàm và thủ tục.                                                B. Hằng và biến.          

C. Hàm và hằng.                                                     D. Thủ tục và biến.

Câu 13: Rewrite() ; có ý nghĩa gì ?

A. thủ tục mở tệp để ghi dữ liệu.                       B. thủ tục đọc dữ liệu từ tệp.    

C. thủ tục ghi dữ liệu vào tệp.                            D. thủ tục đóng tệp.

Câu 14: Hãy chọn phương án ghép đúng . Tệp văn bản

A. Cho phép tham chiếu đến dữ liệu cần truy cập bằng cách xác định trực tiếp vị trí của dữ liệu đó.

B. là tệp mà dữ liệu được ghi dưới dạng các ký tự theo mã ASCII.

C. cho phép truy cập đến một dữ liệu nào đó trong tệp chỉ bằng cách bắt đầu từ đầu tệp và đi qua lần lượt tất cả các dữ liệu trước nó.

D. là tệp mà các phần tử của nó được tổ chức theo một cấu trúc nhất định.

Câu 15: Khi tiến hành mở tệp để ghi và tìm thấy tệp thì:

A. báo lỗi vì không thực hiện được.                           

B. nội dung cũ sẽ bị xóa để chuẩn bị ghi dữ liệu mới.

C. dữ liệu mới sẽ được ghi vào sau nội dung cũ.                 

D. dữ liệu mới sẽ được ghi vào trước nội dung cũ.

Câu 16: Muốn khai báo x là tham số giá trị, y là tham số biến  (x, y thuộc kiểu integer) trong thủ tục có tên là “ABC” thì khai báo nào sau đây là đúng?

A. Procedure ABC (Var x : integer ; y : integer);     

B. Procedure ABC (x : integer ; Var y : integer);

C. Procedure ABC (x, y : integer);                    

D. Procedure ABC (Var x, y : integer);

Câu 17: Để thao tác với tệp

A. Ta nhất thiết phải sử dụng trực tiếp tên tệp trong chương trình.      

B. Ta nhất thiết phải gán tên tệp cho tên biến tệp.

C. Ta nên sử dụng trực tiếp tên tệp trong chương trình.     

D. Ta có thể gán tên tệp cho tên biến tệp, hoặc sử dụng trực tiếp tên tệp cũng được.

Câu 18: Khi tiến hành mở tệp để đọc mà không tìm thấy tệp thì:

A. tệp sẽ được tạo ra với nội dung rỗng.                               

B. tệp sẽ được tạo ra với nội dung toàn kí tự đặc biệt.

C. tệp sẽ được tạo ra với nội dung toàn kí tự cách.            

D. báo lỗi vì không thực hiện được.

Câu 19: Từ khóa để khai báo thủ tục là:

A. Program                    B. Procedure                 C. Function                    D. Begin

Câu 20: Các biến được khai báo dùng riêng cho chương trình con được gọi là?

A. Biến cục bộ.              B. Tham số thực sự.     C. Tham số hình thức. D. Biến toàn cục.

 

{-- Xem đầy đủ nội dung tại Xem online hoặc Tải về--}

Trên đây là trích dẫn một phần Đề cương ôn thi HK2 môn Tin học lớp 11 năm 2018-2019, để xem đầy đủ nội dung đề thi và đáp án chi tiết các em vui lòng đăng nhập website hoc247.net chọn Xem online hoặc Tải về máy tính. Chúc các em học tốt và thực hành hiệu quả!

 

 

 


ERROR:index hoc247netdocument: query error: no field 'topic' found in schema

 

YOMEDIA
1=>1