AMBIENT

Các hình thức so sánh tính từ - Tiếng Anh lớp 6

Tải về

HỌC247 giới thiệu đến các em tài liệu tham khảo và bài tập Các hình thức so sánh tính từ - Tiếng Anh lớp 6.

CÁC HÌNH THỨC SO SÁNH

 

I- Hãy viết hình thức so sánh đúng của những tính từ sau:

ADJ

Hơn

Nhất

ADJ

Hơn

Nhất

1- cheap

cheaper

The cheapest

7- long

........................

........................

2- fast

........................

........................

8- small

........................

........................

3- big

........................

........................

9- happy

........................

........................

4- short

........................

........................

10- old

........................

........................

5- good

........................

........................

11- hard

........................

........................

6- noisy

........................

........................

12- young

........................

........................

 

II- Cho từ trái nghĩa của những từ sau:

1- black

..........................

11- noisy

........................

2- heavy

..........................

12- young

........................

3- strong

..........................

13- near

.........................

4- expensive

..........................

14- front

.........................

5- fat

..........................

15- busy

.........................

6- long

..........................

16- cold

..........................

7- big

..........................

17- left

..........................

8- late

..........................

18- full

..........................

9- wide

..........................

19- easy

..........................

10- good

..........................

20- tall

..........................

 

III – Dùng so sánh nhất viết những câu sau:

Ex:   Hue / small / Hanoi            -> Hue is smaller than Hanoi.

1- My school / big / your school.

.........................................................................................................................................

2- Lan / young / Hoa.

-> ....................................................................................................................................

3- My father / old / my mother.

.......................................................................................................................................

4- This ruler / long / that ruler.

.......................................................................................................................................

5- This room / large / my room.

.......................................................................................................................................

6- The boys / strong / the girls.

.......................................................................................................................................

7- My house / tall / your house.

.......................................................................................................................................

8- Nam / short / his sister.

.......................................................................................................................................

Trên đây là trích dẫn nội dung tài liệu Các hình thức so sánh tính từ - Tiếng Anh lớp 6. Để xem đầy đủ nội dung bài học và bài tập thực hành các em vui lòng đăng nhập website học247.net chọn Xem online hoặc Tải về, Chúc các em học tốt!

 

AMBIENT
?>