ON
ADMICRO

Bộ đề thi HK2 môn Tin học lớp 11 năm 2017-2018

Tải về
VIDEO_3D

HOC247.Net đã sưu tầm và chọn lọc gửi đến các em Bộ đề thi HK2 môn Tin học lớp 11 năm 2017-2018. Hy vọng với tài liệu này sẽ cung cấp những kiến thức bổ ích cho các em trong quá trình ôn tập nâng cao kiến thức trước khi bước vào kì thi của mình.

 
 
YOMEDIA

ĐỀ SỐ 1:

 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2 NĂM 2017-2018

MÔN TIN HỌC LỚP 11

Thời gian: 45 phút

 

TRẮC NGHIỆM:

Câu 1:

Khai báo nào sau đây là đúng cú pháp ?
            A. Type mang1c = array (1..100) of byte;

            B. Type mang1c = array [1..100] of byte;

            C. Type mang1c = array [1-100] of byte;

            D. Type 1mang = array [1..100] of byte;

Câu 2:

Cho khai báo sau:

var a,b:string;

Đáp án nào sau đây là đúng

            A. Đây là khai báo một chuỗi vô số kí tự

            B. Đây là khai báo một chuỗi gồm 200 kí tự

            C. Đây là khai báo một mảng 1 chiều

            D. Đây là khai báo một chuỗi gồm 255 kí tự

Câu 3:

Cho câu lệnh sau

           Begin

            Write('Phan tu thu',i,'=');

            readln(A[i]);

           end;

Câu lệnh trên làm gì?

            A. Nhập vào i phần tử của mảng A

            B. Xuất ra màn hình gồm i phần tử của mảng A

            C. Nhập vào vị trí thứ i của mảng A

            D. Xuất ra màn hình vị trí trong mảng A

Câu 4:

Để xuất một mảng A vừa nhập vào từ bàn phím ta thự hiện lệnh nào sau đây

A. Write(A[i]:4);

B. read(A[i]);

C. Write('A[i]:4')

D. readln(A[i]);

Câu 5:

Cho câu đoạn lệnh sau

 

For i= 2 to N do

   if A[i]>max the

            Begin

                 Max=A[i];

                 Csmax=i;

            end;

Đoạn lệnh trên sai ở chỗ nào?

A. Vòng lặp For

B. lệnh gán =

C. Lệnh If

 

Câu 6:

Lệnh Write(A[i]) trong passcal thực hiện công việc gì?

            A. Là một câu thông báo

            B. In ra màn hình các phần tử trong mảng A.

            C. Thực hiện tính giá trị A

            D. Nhập vào các số hạng của mảng A

Câu 7:

Câu lệnh nào sau đây là thực hiện in mảng 2 chiều ra màn hình

A. For i :=1 to n do

        Begin

              for j:= 1 to n do write(A[i,j]);

            writeln;

         end;

B. For i :=1 to n do

        Begin

              for j:= 1 to n do write('A[i,j]');

            writeln;

         end;

C. For i =1 to n do

        Begin

              for j= 1 to n do write(A[i,j]);

            writeln;

         end;

D. For i :=1 to n do

        for j:= 1 to n do write(A[i,j]);

            writeln;

        

Câu 8:

Cho các khai báo sau, đâu là khai báo đúng về một mảng 2 chiều?

            A. type mang2c := array[1..9:1..8] of integer;

                        var A,B:mang2c;

            B. type mang2c = array[1..9,1..8] of integer;

                        var A,B:mang2c;

            C. var A,B:mang2c;

            D. type mang2c := array[1..9,1..8] of integer;

                        var A,B:mang2c;

Câu 9:

Cho một mảng A có 15 dòng và 13 cột, để in ra màn hình phần tử dòng 7, cột 5 ta viết:

A. Write(A[7,5]);

B. Write(A[5,7]);

C. Write(A:7:5);

D. Write(A,7,5);

Câu 10:

Cách khai báo nào sau đây là đúng về mảng một chiều

A. Type Mang = array[1..10] of integer;

var Mang: A;

B. Type Mang = array[1...10] of integer;

var A:Mang;

C. Type Mang:=array[1..10] of integer;

var A: Mang;

D. Type Mang = array[1..10] of integer;

var A:Mang;

TỰ LUẬN:

            Em hãy viết chương trình hoàn chỉnh nhập vào một mảng 1 chiều và xuất ra màn hình mảng vừa nhập, biết rằng các phần tử trong mảng là các số nguyên.

 

ĐỀ SỐ 2:

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017-2018

MÔN TIN - LỚP 11 - THỜI GIAN 45 PHÚT

 

HỌ TÊN HS:    ………………………………………….LỚP:………………………              

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Cho biết giá trị lưu trữ của biến N  sau đoạn chương trình sau:

N := pos ('XYZ' , 'ABXYXY');

       A. 5                                    B. 4                                C. 0                                 D. 3

Câu 2. Kết quả của đoạn lệnh sau là gì?

s := 'ABCED';    write (s[4]);

       A. E                                   B. A                                C. B.                                D. C

Câu 3. Giả mảng 2 chiều

 A =array[1..2,1..3] of byte là:

2     4              6

8     10            12

Lệnh Pascal write(a[1,3]); sẽ viết ra màn hình giá trị nào?     

 A. 10                                   B.  8                                 C. 12                                D. 6

Câu 4. Cho biết giá trị lưu trữ của biến sau đoạn chương trình sau:

s := 'XY';     insert('AB',s,1);

A. 'AXYB'                            B. 'ABXY';                         

C. 'XYAB'                             D. 'XABY'

Câu 5. Giả sử 4 số tự nhiên 1,2,3,4  đã được lưu trữ theo thứ tự vào mảng A, bắt đầu là A[1]. Đoạn lệnh Pascal sau đây sẽ viết ra các giá trị nào (theo thứ tự)?

for i:= 1 to 3 do

  write(a[2] +a[3]],’   ‘);

A. 2, 3 , 4                             B. 3, 5, 7                         C. 5 5 5                           D. 3 5 7

Câu 6.  Đoạn lệnh Pascal sau đây viết gì trên màn hinh?

if (5 >6) and (2<3) then write('DUNG’) else write('SAI');

A. SAI                                  B. (Không viết gì cả).

C. SAIDUNG                        D. DUNG

Câu 7. Giả sử cần khai báo biến để lưu trữ năm sinh (4 chữ số) của 30 học sinh trong một lớp. Ta chọn khai báo nào sau đây là thích hợp nhất?

A. var namsinh : array [1..30] of byte;

B. var namsinh : array [1..30] of integer;

C. var namsinh : array [1..40] of integer;        

D. var namsinh : array [1..40] of byte;

Câu 8. Mảng là gì?

A. Một tập hợp các biến được gắn chỉ số, có cùng kiểu dữ liệu

B. Một phương tiện giao thông thuỷ thô sơ

C. Một dãy các số nguyên liên tiếp

D. Các biến có cùng kiểu dữ liệu

Câu 9. Cho mảng a[1..4] chứa 4 phần tử theo thứ tự: 3 4 5 6. 

       Lệnh : write('a[3]') in gì ra màn hình:

       A. a[3]                               B. 3                                 C. 5                                D. 3 4 5 6

Câu 10. Cho biết kết quả của đoạn chương trình sau:lop:='Lop11L2';   delete(lop,2,3);  write(lop);

       A. L1L2                             B. Lop12                       C. Lo1L2                        D. Lop

 

{-- Xem đầy đủ nội dung tại Xem online hoặc Tải về--}

Trên đây là trích dẫn một phần Bộ đề thi HK2 môn Tin học lớp 11 năm 2017-2018, để xem đầy đủ nội dung đề thi và đáp án chi tiết các em vui lòng đăng nhập website hoc247.net chọn Xem online hoặc Tải về máy tính. Chúc các em học tốt và thực hành hiệu quả!

 

 

 


ERROR:index hoc247netdocument: query error: no field 'topic' found in schema

 

YOMEDIA
1=>1