AMBIENT

Bài tập củng cố Unit 7, 8 Tiếng Anh lớp 6

Tải về

HỌC247 giới thiệu đến các em Bài tập Ôn Unit 7, 8 chương trình tiếng Anh lớp 6. Hi vọng với tài liệu này các em có thể tự hệ thống bài tập ngữ pháp trong các bài 7, 8 đã học

ÔN TẬP UNIT 7, 8 TIẾNG ANH LỚP 6

UNIT 7: YOUR HOUSE

I. Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh:

How / work / travel / does / father / your / to?

……………………………………………………………………………

Flowers / any / yard / are / the / their / in?

……………………………………………………………………………

Right / tall / trees / are / there / the / to / of / house / the.

……………………………………………………………………………

Is / beautiful / house / the.

……………………………………………………………………………

Travels / Mrs Lan / plane / by / to / Hue.

……………………………………………………………………………

Student / a / you / are?

……………………………………………………………………………

Hoa / city / in / live / does / the?

……………………………………………………………………………

By / to / work / Ba / motorbike / goes.

……………………………………………………………………………

Go / school / what / do / time / you / to?

……………………………………………………………………………

Half / goes / he / to / past / school / at / six.

……………………………………………………………………………

II. Đặt câu hỏi và trả lời:

How / you / go / school? (bus)

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

How / he / go / school? (bike)

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

How / Lan / travel / work? (train)

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

How / Mai / travel / Hanoi? (plane)

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

How / they / travel / Hue? (car)

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

How / Mrs. Chi / go / school? (walk)

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

How / Nam / travel / everywhere? (car)

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

How / Mr. Hung / go / work? (train)

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

How / your sister / go / park? (on foot)

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

How / Miss. Hoa / go / village? (motorbike)

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Cho hình thức đúng của động từ trong ngoặc:

  1. Thu (go)_______________ to school by bike every day.
  2. Their house (have) ____________ a big garden.
  3. She (live) ____________ in a small village.
  4. Ba’s father (work) _____________ in a factory.
  5. I (play) ___________ soccer in the stadium every day.
  6. She (eat) ___________ her lunch at twelve o’clock.
  7. They (go) __________ to bed at ten.
  8. His mother (work) ____________ in a hospital.
  9. There (be) _________ a park near my house.
  10. There (be) _________ many trees and flowers in the garden.

...........

Trên đây là trích dẫn bài tập Ôn tập Unit 7, 8 Tiếng Anh lớp 6. Để xem đầy đủ nội dụng tài liệu các em vui lòng đăng nhập website học247.net chọn Xem online hoặc Tải về. Chúc các em học tốt!

 

AMBIENT
?>