Trắc nghiệm Unit 12 Tiếng Anh lớp 6 - What are you doing?

90 phút 5 câu 0 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 

 • Câu 1: Mã câu hỏi: 14873

  Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu sau.

  They are .... badminton.

  • A. doing
  • B. playing
  • C. going
  • D. walking
 • Câu 2: Mã câu hỏi: 14874

  .... sports does he play?

  • A. Who
  • B. When
  • C. Where
  • D. Which
 • Câu 3: Mã câu hỏi: 14875

  I go .... .

  • A. volleyball
  • B. tennis
  • C. fishing
  • D. aerobics
 • Câu 4: Mã câu hỏi: 14876

  She likes .... in the country.

  • A. live
  • B. lives
  • C. living
  • D. is living
 • Câu 5: Mã câu hỏi: 14877

  What ____ she______ now?

  • A. does - do
  • B. do - do
  • C. is - doing
  • D. are - doing