Trắc nghiệm Lịch sử 8 Bài 13 Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)

90 phút 5 câu 0 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):