ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Toán 4 Bài Phân số bằng nhau

Bài tập trắc nghiệm Phân số bằng nhau về Phân số bằng nhau online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

VDO.AI

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. \(\dfrac{6}{15}\)
  • B. \(\dfrac{20}{12}\)
  • C. \(\dfrac{15}{25}\)
  • D. \(\dfrac{18}{36}\)
 • Câu 2:

  Chọn đáp án đúng nhất:

  • A. Nếu nhân cả tử số và mẫu số của một phân số với cùng một số tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân số đã cho
  • B. Nếu cả tử số và mẫu số của một phân số cùng chia hết cho một số tự nhiên khác 0 thì sau khi chia được một phân số bằng phân số đã cho
  • C. Cả A và B đều đúng
  • D. Cả A và B đều sai
   
   
  • A. \(\dfrac23\)
  • B. \(\dfrac35\)
  • C. \(\dfrac59\)
  • D. \(\dfrac6{12}\)
 • Câu 4:

  Điền số thích hợp vào chỗ chấm: \(\dfrac{3}{4} = \dfrac{{...}}{{16}}\)

  • A. 10
  • B. 12
  • C. 14
  • D. 8
  • A. 5
  • B. 10
  • C. 15
  • D. 20
  • A. \(\dfrac{3}{6};\,\,\dfrac{5}{{10}};\,\,\dfrac{{18}}{{36}}\)
  • B. \(\dfrac{3}{7};\,\,\dfrac{5}{{10}};\,\,\dfrac{{18}}{{36}}\)
  • C. \(\dfrac{3}{6};\,\,\dfrac{5}{{12}};\,\,\dfrac{{18}}{{36}}\)
  • D. \(\dfrac{3}{6};\,\,\dfrac{5}{{10}};\,\,\dfrac{{18}}{{34}}\)
 • Câu 7:

  Viết số thích hợp vào ô trống:

  • A. 12; 20
  • B. 7; 9
  • C. 20; 12
  • D. 9; 7
 • Câu 8:

  Viết số thích hợp vào ô trống:

  • A. 6; 3; 4
  • B. 6; 4; 3
  • C. 3; 6; 4
  • D. 5; 3; 4
 • Câu 9:

  Điền số thích hợp vào ô trống:

  • A. 6; 10
  • B. 5; 12
  • C. 6; 12
  • D. 12; 6
 • Câu 10:

  Số?

  • A. 4; 6
  • B. 6; 8
  • C. 10; 8
  • D. 10; 12
 

 

YOMEDIA
1=>1