ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Toán 8 Bài 4 Khái niệm hai tam giác đồng dạng

Bài tập trắc nghiệm Hình học 8 Chương 3 Bài 4 về Khái niệm hai tam giác đồng dạng online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (11 câu):

  • A. \(\widehat A = \widehat {C'}\)
  • B. \(\frac{{A'B'}}{{AB}} = \frac{{A'C'}}{{AC}}\)
  • C. \(\frac{{A'B'}}{{AB}} = \frac{{B'C'}}{{BC}}\)
  • D. \(\widehat B = \widehat {B'}\)
  • A. \(\frac{1}{{{k^2}}}\)
  • B. \(\frac{1}{k}\)
  • C. \({{k^2}}\)
  • D. k
   
   
  • A. Hai tam giác bằng nhau thì đông dạng 
  • B. Hai tam giác đều luôn đồng dạng với nhau 
  • C. Hai tam giác đồng dạng là hai tam giác có tất cả các cặp góc tương ứng bằng nhau và các cặp cạnh tương ứng tỉ lệ 
  • D. Hai tam giác luôn đồng dạng với nhau 
  • A. 1
  • B. \(\frac{1}{k}\)
  • C. k
  • D. k2
  • A. \(\Delta \)AMN đồng dạng với \(\Delta \)ACB
  • B. \(\Delta \)ABC đông dạng với \(\Delta \)MNA
  • C. \(\Delta \)AMN đồng dạng với \(\Delta \)abc
  • D. \(\Delta \)ABC đồng dạng với \(\Delta \)ANM
 • Câu 6:

  Hãy chọn câu đúng. Hai \(\Delta \) ABC và \(\Delta \) DEF có \(\widehat A = {80^0};\widehat B = {70^0};\widehat F = {30^0};BC = 6cm\). Nếu \(\Delta \)ABC đồng dạng với \(\Delta \)DEF thì 

  • A. \(\widehat D = {170^0}\) , EF = 6cm
  • B. \(\widehat E = {80^0}\), ED = 6cm
  • C. \(\widehat D = {70^0}\)
  • D. \(\widehat C = {30^0}\)
 • Câu 7:

  Chọn câu đúng. Tam giác ABC đồng dạng với tam giác MNP theo tỉ số 2/3, biết chu vi của tam giác ABC bằng 40cm. Chu vi của tam giác MNP là 

  • A. 60 cm
  • B. 20 cm
  • C. 30 cm
  • D. 45 cm
 • Câu 8:

  Cho tứ giác ABCD có đường chéo BD chia tứ giác đó thành hai tam giác đồng dạng. Chọn câu đúng nhất:

  • A. AB // DC
  • B. ABCD là hình thang 
  • C. ABCD là hình bình hành 
  • D. Cả A, B đều đúng 
 • Câu 9:

  Cho tứ giác ABCD có đường chéo BD chia tứ giác đó thành hai tam giác đồng dạng. Tíng các độ dài BD, BC biết AB=2cm, AD=3cm, CD=8cm

  • A. BD = 5cm, BC = 6cm
  • B. BD = 6cm, BC = 4cm
  • C. BD = 6cm, BC = 6cm
  • D. BD = 4cm, BC = 6cm
 • Câu 10:

  Hình thang ABCD (AB // CD) có AB = 10cm, CD = 25cm, hai đường chéo cắt nhau tại O. Chọn khẳng định đúng 

  • A. \(\Delta AOB \sim \Delta CO{\rm{D}}\) với tỉ số đồng dạng k = 2
  • B. \(\frac{{AO}}{{OC}} = \frac{2}{3}\)
  • C. \(\Delta AOB \sim \Delta CO{\rm{D}}\) với tỉ số đồng dạng \(k = \frac{2}{5}\)
  • D. \(\Delta AOB \sim \Delta CO{\rm{D}}\) với tỉ số đồng dạng \(k = \frac{5}{2}\)
 • Câu 11:

  Hình chữ nhật ABCD có AB=48cm, E là trung điểm của CD, điểm F thuộc cạnh AB.Tính độ dài BF biết rằng diện tích hình thang BFEC bằng 1/3 diện tích hình chữ nhật. 

  • A. 2
  • B. 4
  • C. 6
  • D. 8
 

 

YOMEDIA
1=>1