YOMEDIA

Trắc nghiệm Tin 6 Cánh Diều Bài 8: Mạng có dây và mạng không dây

ADSENSE

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. Workstation (máy trạm); 
  • B. Client (máy khách);
  • C. Server (máy chủ);
  • D. A và B.
  • A. Các máy tính  
  • B. Các thiết bị mạng đảm bảo việc kết nối giữa các máy tính với nhau 
  • C. Phần mềm hỗ trợ kết nối giữa các máy với nhau. 
  • D. Cả A, B, C.
  • A. sử dụng cáp quang;  
  • B. sử dụng cáp chuyên dụng và đường điện thoại;  
  • C. sử dụng đường truyền vô tuyến;  
  • D. A, B, C.
  • A. Là thiết bị để kết nối hai mạng máy tính sao cho máy từ mạng này có thể gửi gói tin sang máy của mạng kia;
  • B. Là thiết bị để kết nối mạng cục bộ với Internet;
  • C. Là thiết bị để kết nối các máy thành một mạng sao cho từ máy này có thể gửi gói tin sang máy kia;
  • D. Là thiết bị mạng để xây dựng mạng cục bộ không dây.
  • A. vỉ mạng;
  • B. Hub;
  • C. Môdem;
  • D. Webcam.
  • A. điểm truy cập không dây WAP; 
  • B. mỗi máy tính tham gia mạng có vỉ mạng không dây; 
  • C. môdem; 
  • D. A và B.
  • A. Trong cùng một văn phòng, mạng không dây được lắp đặt thuận tiện hơn mạng hữu tuyến (có dây);
  • B. Bộ định tuyến không dây thường kèm theo cả chức năng điểm truy cập không dây;
  • C. Mạng không dây thông thường có tốc độ truyền dữ liệu cao hơn hẳn mạng hữu tuyến;
  • D. Máy tính tham gia vào mạng không dây phải được trang bị vỉ mạng không dây.
  • A. tập hợp các máy tính;
  • B. mạng INTERNET;
  • C. mạng LAN;
  • D. tập hợp các máy tính được nối với nhau bằng các thiết bị mạng và tuân thủ theo một quy ước truyền thông.
  • A. xử lý phân tán ở nhiều máy, trong đó máy chủ cung cấp tài nguyên và các dịch vụ theo yêu cầu từ máy khách;
  • B. xử lý được thực hiện ở một máy gọi là máy chủ. Máy trạm đơn thuần chỉ cung cấp quyền sử dụng thiết bị ngoại vi từ xa cho máy chủ;
  • C. mọi máy trong mạng đều có khả năng cung cấp dịch vụ cho máy khác;
  • D. máy chủ cung cấp thiết bị ngoại vi cho máy trạm. Máy trạm có thể dùng máy in hay ổ đĩa của máy chủ.
  • A. Mô hình ngang hàng tốt hơn mô hình khách-chủ vì mỗi máy trong mô hình đó vừa là máy chủ vừa là máy khách;
  • B. Mỗi máy trong mô hình ngang hàng đều được bảo mật nên toàn bộ mạng được bảo mật tốt hơn
  • C. Trong mô hình khách-chủ chỉ có duy nhất một máy chủ;
  • D. Trong mô hình ngang hàng, một máy tính đóng vai trò máy chủ khi cung cấp tài nguyên cho máy khác và đóng vai trò máy khách khi sử dụng tài nguyên do máy khác cung cấp.
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF