RANDOM
VIDEO

Unit 4 lớp 8 Read - Bài dịch Our past


Bài học Read Unit 4 tiếng Anh lớp 8 hướng dẫn các em đọc và dịch câu chuyện cổ tích và hoàn thành thông tin còn thiếu xoay quanh nội dung câu chuyện đó.

RANDOM
Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới
 

Tóm tắt bài

1. Unit 4 Lớp 8 Read Task 1

Complete the sentences with words from the story. (Em hãy hoàn thành các câu sau bằng các từ trong câu chuyện.)

a. Little Pea's father was a _____.

b. Little Pea's mother ______ when she was young.

c. Little Pea _____ to do the housework all day after her father got married _____.

d. The prince wanted to _____ a girl from Little Pea's village.

e. Stout Nut's mother did not make _____ ______ for Little Pea.

f. The prince found Little Pea's ______ shoe.

Guide to answer

a. Little Pea's father was a farmer.

b. Little Pea's mother died when he was young.

c. Little Pea had to do the housework all day after her father got married again.

d. The prince wanted to marry/ choose a girl from Little Pea's village.

e. Stout Nut's mother did not make new clothes for Little Pea.

f. The prince found Little Pea's lost shoe.

2. Unit 4 Lớp 8 Read Task 2

Answer the questions. Write the answers in your exercise book. (Trả lời câu hỏi. Em hãy viết câu trả lời vào vở bài tập của em.)

a) Who was Little Pea?

b) What did Stout Nut's mother make Little Pea do all day?

c) How did Little Pea get her new clothes?

d) Who did the prince decide to marry?

e) Is this a true story? How do you know?

Guide to answer

a. Little Pea was a poor farmer's daughter.

b. Stout Nut's mother made Little Pea do the chores all day.

c. A fairy magically changed her rags into beautiful clothes.

d. The prince decided to marry the girl who owed the shoe.

e. No, this isn't a true story. This is a folktale.

folktale: truyện dân gian

3. Bài dịch Read Unit 4 Lớp 8

Chiếc giày bị đánh rơi

Ngày xưa có một người nông dân nghèo có một cô con gái tên là Little Pea. Sau khi vợ qua đời, người nông dân lấy vợ khác. Người vợ mới của ông có một cô con gái tên là Stout Nut. Chẳng may bà vợ mới đối xử với Little Pea rất độc ác. Suốt ngày Little Pea phải làm công việc nhà. Việc này khiến cho cha của Little Pea rất buồn phiền. Ít lâu sau ông đã qua đời vì quá đau lòng.

Mùa hè đến rồi đi. Vào mùa thu, làng mở lễ hội tạ mùa. Năm đó người người đều rất nô nức bởi vì hoàng tử muốn kén vợ ở làng này. Mẹ của Stout Nut may nhiều áo quần mới cho cô, nhưng bà ta không đoái hoài gì đến Little Pea đáng thương.

Thế nhưng, trước khi lễ hội bắt đầu, một bà tiên hiện ra và dùng phép thuật biến áo quần rách tả tơi của Little Pea thành áo quần đẹp.

Khi Little Pea đến lễ hội, cô đánh rơi một chiếc giày. Khi hoàng tử nhìn thấy chiếc giày, chàng quyết cưới cho được cô gái chủ nhân của chiếc giày làm vợ. Dĩ nhiên chiếc giày vừa khít chân Little Pea và thế là hoàng tử đem lòng yêu cô ngay.

Bài tập minh họa

 
 

Read the following passage and choose the item (a, b, c, or d) that best answers each of the questions about it.

Legends are stories about the past. Some of the stories come from ancient history. But not all legends are ancient. There are modern legends too. They are often called urban legends, because the stories happen in modern cities. Ten years ago, there was a rumor that there were crocodiles under New York. The rumor was soon a newspaper story, and the newspaper story was soon a legend.  So, today, many people in New York believe that there are crocodiles under the ground there!

rumor (n): tin đồn

1. What does the word ‘legends’ in line 1 mean?

a. stories         b. history             c. people                      d. newspapers

2. Which of the following does the word ‘they’ in line 3 refers to?

a. stories about the past            b. modem legends           c. modern cities    d. people

3. Another name of ‘modern legends’ is ______ .

a. urban legends            b. modern cities                       c. rumors              d.crocodiles

4. We can replace the word ‘believe’ with _____ .

a. ‘know’           b. ‘say’                c. ‘think’                     d.’appear’

5. Which of the following is true?

a. All legends are about the past.

b. Modern people still believe in legends.

c. There are crocodiles under New York.

d. Now many New Yorkers don’t believe that there are crocodiles under the ground of New York.

Key

1a      2b      3a      4c      5b

Bài tập trắc nghiệm Read Unit 4 Lớp 8

Như vậy các em vừa xem qua nội dung bài học Read Unit 4 tiếng Anh lớp 8, để nâng cao kỹ năng đọc hiểu mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 4 lớp 8 Read

 • Câu 1: Choose the word (a, b, c, or d) that best fits each of the blank spaces. (1)_____ a beautiful princess had a golden ball. Unfortunately, one day she (2) _____ her ball into the water. She was unhappy and started (3)_____ . Suddenly a green frog appeared and offered to help her if she let him live with her in the palace. The (4) _____ agreed. (5) — the frog gave her the ball. She took the ball and forgot all about the frog. The frog was angry and (6)______ his story to the King. The King asked his daughter to take the frog to her room and look (7) ______ him carefully. The princess cried again, but she took the frog and put him on her bed. The frog asked her to kiss him, so she did. (8)______ , the frog turned into a handsome prince. Of course, he and the princess fell in love. And they lived happily ever after.

  • A. One
  • B. Once
  • C. Two
  • D. Twice
 • Câu 2:

  • A. drops
  • B. droped
  • C. dropped
  • D. is dropping
 • Câu 3:

  • A. cry
  • B. crying
  • C. to cry
  • D. b&c
 • Câu 4:

  • A. girl
  • B. princess
  • C. frog
  • D. a&b

Câu 5 - Câu 13: Xem trắc nghiệm để thi online

Hỏi đáp Read Unit 4 Lớp 8

Trong quá trình học bài và thực hành trắc nghiệm đọc hiểu có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

 • Đọc và hoàn thành bài tập sau

  After inventing dynamite, Swedish-born Alfred Nobel became a very rich man. However, he foresaw its universally destructive powers too late. Nobel preferred not to be remembered as the inventor of dynamite, so in 1895, just two weeks before his death, he created a fund to be used for awarding prizes to people who had made worthwhile contributions to mankind. Originally there were five awards: literature, physics, chemistry, medicine and peace. Economics was added in 1968, just sixty-seven years after the first awards ceremony. Nobel's original legacy of nine million dollars was invested, and the interest on this sum is used for the awards which vary from 30,000to30,000to125,000.

  Every year on December 10, the anniversary of Nobel's death, the awards (gold medal, illuminated diploma, and money) are presented to the winners. Sometimes politics plays an important role in the judges' decisions. Americans have won numerous science awards, but relatively few literature prizes. No awards were presented from 1940 to 1942 at the beginning of World War II Some people have won two prizes, but this is rare; others have shared their prizes.

  1. When did the first award ceremony take place7

  A. 1895 B . 1901 C. 1962 D. 1968

  2. Why was the Nobel prize established?

  A. To recognise worthwhile contributions to humanity.

  B. To resolve political differences.

  C. To honour the inventor of dynamite.

  D. To spend money.

  3. In which area have Americans received the most awards?

  A. Literature B. Peace C. Economics D. Science

  4. Which of the following statements is not true?

  A. Awards vary in monetary value.

  B. Ceremonies are held on December 10 to commemorate Nobel's invention.

  C. Politics can play an important role in selecting the winners.

  D. A few individuals have won two awards.

  5. In how many fields are the prizes bestowed?

  A. 2 B. 5 C. 6 D. 10

  Theo dõi (0)

-- Mod Tiếng Anh 8 HỌC247

 

YOMEDIA
1=>1