ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Unit 2 tiếng Anh lớp 6 - Where do you live?

Mời các em thực hành trắc nghiệm Unit 2 tiếng Anh lớp 6 phần B - Where do you live? Chúc các em thực hành hiệu quả!

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1: Chọn đáp án đúng để hoàn thành đoạn đoạn hội thoại sau Lan: Hi. My name is Lan. What (1) .... your name? Mary: Hi. My (2) .... Mary. How do you spell (3) .... name? Lan: L-A-N. Lan: (4) .... do you live? Nam: I live (5) .... Tran Phu Street. Lan: How old are you? Nam: I'm twelve years old.

  • A. am
  • B. is
    
  • C. are
    
  • D. do
 • Câu 2:

  • A. am
  • B. is
    
  • C. name are
  • D. name is
    
   
   
 • Câu 3:

  • A. you
  • B. your
  • C. my
  • D. I
 • Câu 4:

  • A. Where
    
  • B. What
    
  • C. How
  • D. How old
 • Câu 5:

  • A. on
  • B. down
  • C. up
  • D. at
 

 

YOMEDIA
1=>1