Trắc nghiệm Unit 13 Tiếng Anh lớp 6 - Grammar (Ngữ pháp)

Lý thuyết

Trắc nghiệm

FAQ

Mời các em tham gia thực hành trắc nghiệm Unit 13 Tiếng Anh lớp 6 phần Grammar do HỌC247 biên soạn. Chúc các em thực hành hiệu quả!

Quảng cáo

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Chọn đáp án đúng cho mỗi câu sau

  My (1).... season is the fail. I like walking and I often walk in the parks near our house. I like the (2).... of the trees in fall-brown, yellow, orange, and red. I love summer, too, It's always hot in my county. I go (3).... every day, and I like going out with (4).... friends in the long, warm evenings. I don't often stay at home in summer. I sometimes go to the beach (5).... my family for two weeks in August.
   

  Câu 1:

  • A. favorite
  • B. free
  • C. healthy
  • D. early
 • Câu 2:

  • A. activities
  • B. colors
  • C. pastimes
  • D. vegetables
 • Câu 3:

  • A. swim
  • B. swims
  • C. to swim
  • D. swimming
 • Câu 4:

  • A. her
  • B. his
  • C. my
  • D. their
 • Câu 5:

  • A. and
  • B. with
  • C. to
  • D. for
Quảng cáo

Được đề xuất cho bạn