Trắc nghiệm Unit 12 Tiếng Anh lớp 6 - What are you doing?

Mời các em tham gia thực hành trắc nghiệm Unit 12 Tiếng Anh lớp 6 Phần A do HỌC247 biên soạn. Chúc các em thực hành hiệu quả!

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu sau.

  Câu 1:

  They are .... badminton.

  • A. doing
  • B. playing
  • C. going
  • D. walking
 • Câu 2:

  • A. Who
  • B. When
  • C. Where
  • D. Which
 • Câu 3:

  • A. volleyball
  • B. tennis
  • C. fishing
  • D. aerobics
 • Câu 4:

  • A. live
  • B. lives
  • C. living
  • D. is living
 • Câu 5:

  • A. does - do
  • B. do - do
  • C. is - doing
  • D. are - doing

Được đề xuất cho bạn