Trắc nghiệm Unit 10 Tiếng Anh lớp 6 - How do you feel?

Mời các em tham gia thực hành trắc nghiệm Unit 10 Tiếng Anh lớp 6 Phần A do học247 biên soạn. Chúc các em thực hành hiệu quả!

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Chọn đáp án đúng cho những câu sau

  Câu 1:

  • A. What
  • B. How
  • C. Who
  • D. When
 • Câu 2:

  • A. would you like
  • B. you would like
  • C. you would want
  • D. would you want
 • Câu 3:

  • A. sit
  • B. sitting
  • C. to sit
  • D. to sitting
 • Câu 4:

  • A. hungry
  • B. full
  • C. tired
  • D. thirsty
 • Câu 5:

  • A. What
  • B. What's
  • C. How
  • D. How's

Được đề xuất cho bạn