Trắc nghiệm Unit 1 Tiếng Anh lớp 6 - Hello

Mời các em thực hành một số bài tập trắc nghiệm Unit 1 tiếng Anh lớp 6 part A - Hello.

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Chọn đáp án đúng cho những câu sau

  Câu 1:

  • A. Hello
  • B. Bye
    
  • C. Thanks
  • D. Fine
 • Câu 2:

  • A. am
  • B. are
    
  • C. is
    
  • D. be
 • Câu 3:

  • A. you is
  • B. are you
  • C. is you
  • D. you are
 • Câu 4:

  • A. Hello.
    
  • B. Bye.
  • C. Thanks.
  • D. I'm fine, thanks.
 • Câu 5:

  • A. My
    
  • B. I
    
  • C. You
  • D. We
    

Được đề xuất cho bạn