ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Unit 5 Tiếng Anh lớp 6 - Grammar (Ngữ pháp)

Để củng cố kiến thức ngữ pháp mới học, mời các em tham gia thực hành trắc nghiệm Grammar Unit 5 Lớp 6. Chúc các em thực hành hiệu quả!

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1: Chọn đáp án đúng để hoàn thành đoạn văn sau. Hi. I'm Ba. I get up at six. I take a shower. Then I eat a big breakfast. I go to school (1).... a quarter to seven. I have (2).... from seven to a quarter past eleven. At half past evelen, I have lunch. (3).... the afternoon, I play games. I go home at five o clock. In the evening, I (4) .... television. I do my homework. I go (5).... bed at ten o'clock.

  • A. in
  • B. on
  • C. at
  • D. for
 • Câu 2:

  • A. classrooms
  • B. classes
  • C. schools
  • D. floors
   
   
 • Câu 3:

  • A. in
  • B. at
  • C. on
  • D. X
 • Câu 4:

  • A. listen
  • B. play
  • C. watch
  • D. get
 • Câu 5:

  • A. up
  • B. for
  • C. from
  • D. to
 

 

 

YOMEDIA
1=>1