Hỏi đáp Unit 11 Tiếng Anh lớp 6 - Vocabulary - Từ vựng

Danh sách hỏi đáp (1 câu):