Trắc nghiệm Lịch sử 8 Bài 30 Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918

Lý thuyết

Trắc nghiệm

BT SGK FAQ
Quảng cáo

Câu hỏi trắc nghiệm (9 câu):

 • Câu 1:

  Khi tiếp nhận con đường cứu nước mới-dân chủ tư sản, các sĩ phu yêu nước Việt Nam chủ trương theo hai hướng đó là:

  • A. Bạo động và cải cách
  • B. Đánh Pháp và hoà Pháp.
  • C. Theo phương Tây và theo Nhật
  • D. Dựa vào Nhật và dựa vào Pháp
 • Câu 2:

  Khi tiếp nhận con đường cứu nước mới-dân chủ tư sản, các sĩ phu yêu nước Việt Nam chủ trương theo hai hướng đó là:

  • A. Bạo động và cải cách
  • B. Đánh Pháp và hoà Pháp.
  • C. Theo phương Tây và theo Nhật
  • D. Dựa vào Nhật và dựa vào Pháp
 • Câu 3:

  Đầu thế kỉ XX, trong nhận thức của các sĩ phu Việt Nan, muốn đất nước phát triển phải đi theo con đường nào?

  • A. Đi theo con đường cải cách của Trung Quốc
  • B. Đi theo con đường duy tân của Nhật Bản
  • C. Đi theo cách mạng vô sản ở Pháp
  • D. Đi theo con đường cách mạng tháng Mười Nga
 • Câu 4:

  Những người đi tiên phong trong phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam đầu thế kỉ XX là ai?

  • A. Nguyễn Thái Học, Phạm Tuấn Tài, Nguyễn Khắc Nhu.
  • B. Nguyễn Ái Quốc.
  • C. Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh.
  • D. Nguyễn Ái Quốc, Phan Bội Châu.
 • Câu 5:

  Hình thức đấu tranh nào dưới đây gắn với phong trào yêu nước của các sĩ phu Việt Nam đầu thế kỉ XX?

  • A. Đấu tranh đơn thuần bằng vũ trang.
  • B. Đấu tranh vũ trang kết hợp với đấu tranh chính trị, ngoại giao
  • C. Đấu tranh chủ yếu bằng hình thức chính trị.
  • D. Dùng biện pháp cải cách yêu cầu thực dân Pháp trả độc lập.
 • Câu 6:

  Mục đích của Hội Duy tân là gì?

  • A. Gửi thanh niên sang Nhật du học.
  • B. Phát động thanh niên tham gia phong trào Đông Du.
  • C. Lập ra một nước Việt Nam độc lập.
  • D. Đánh đổ đế quốc Pháp giành độc lập dân tộc.
 • Câu 7:

  Người Nhật hứa giúp Hội Duy Tân những gì?

  • A. Giúp khí giới, tiền bạc để đánh Pháp.
  • B. Giúp lực lượng để đánh Pháp.
  • C. Giúp đào tạo cán bộ cho cuộc bạo động vũ trang.
  • D. Giúp vũ khí, lương thực.
 • Câu 8:

  Ý định chuyến xuất dương đầu năm 1905 của Phan Bội Châu là gì?

  • A. Cầu viện (khí giới, tiền bạc) để đánh Pháp.
  • B. Mua khí giới để đánh Pháp.
  • C. Nhờ Nhật đào tạo cán bộ cho cuộc vũ trang sau này.
  • D. Liên hệ để đưa thanh niên sang Nhật du học.
 • Câu 9:

  Tháng 3-1907, ở Bắc Kì có một cuộc vận động được các sĩ phu chú trọng, đó là cuộc vận động nào?

  • A. Cuộc vận động Duy tân.
  • B. Cuộc vận động cải cách văn hoá theo lối tư sản (Đông Kinh nghĩa thục).
  • C. Phong trào Đông du.
  • D.  Phong trào chống thuế ở Trung Kì.
Quảng cáo

Được đề xuất cho bạn