Trắc nghiệm Lịch sử 8 Bài 30 Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918

Câu hỏi trắc nghiệm (9 câu):