Trắc nghiệm Lịch sử 6 Bài 23 Những cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế kỉ VII - IX

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):