YOMEDIA

Vu Ha Mi's Profile

Vu Ha Mi

Vu Ha Mi

05/11/2004

Số câu hỏi 6
Số câu trả lời 0
Điểm 1
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (6)

 • Vu Ha Mi đã đặt câu hỏi: Marketing11 Cách đây 2 năm

  Câu 1: Em hãy nêu sự khác biệt giữa Marketing cổ điển và Marketing hiện đại? Vị trí và vai trò của môn học trong hoạt động kinh doanh cũng như trong đời sống hiện đại?

 • Vu Ha Mi đã đặt câu hỏi: tieng anh 9 Cách đây 3 năm

  I.CHOOSE THE WORD WHOSE UNDELINED PART IS PRONOUNCED DIFFERENTLY FROM THAT OF THE OTHERS

  1.A. sauce                          B.steam                           C.sugar                        D.stew

  2.A.tender                         B.garnish                         C.drain                         Dsprinkle.     

  3.A.grill                              B.garnish                         C.dip                             D.slice

  4.A.checkout                     B.erode                           C.exotic                         D.decision

  5.A.establish                     B.erode                           C.resort                         D.expedition 

  II. CHOOSE THE WORD WHOSE MAIN STRESS POSITION IS PLACED DIFFERENTLY FROM THAT OF THE OTHERS

  1.A.magnificence             B.destination                   C.affordable                 D.accessible

  2.A.original                      B.stimulating                   C.imperial                     D.geograhy     

  3.A.provide                      B.bilingual                       C.immersion                  D.rusty

  4.A.simplicity                   B.American                     C.obedient                     D.flexible

  5.A.magnificity                B.destination                   C.affordable                  D.accessible

  III.GIVE THE CORRECT FORM OF THE WORDS IN THE BRACKET:

  1.If you press ''CTRL + S'', you (save).............................. the file.

  2.If he (want)............................... to eat the vegetables raw, he mush them carefully.

  3.She will forget to pick you up if you (not phone)................................... her.

  4The (simple)........................................ of form makes english easy to learn.

  5.If he (study)...................................... harder he can pass an exam.

  6.If you could speak english, they (will offer)............................ yoi the job.

  7.I will remember you if you (give)............................ me a photo.

  8.I also appreciate the invitation, our friends (open)............................shown during the interviews. 

  9.If we send an invtation, our friends (come)...............................................to our party.

  10. He might get fat if he (stop)......................................... to our party.

  IV. put a/an/one/the in the blanks to complete the passage.

  This is true story about(1)........................man who chose (2)..........................worst possible time for his crime.lt happened in London in (3)....................... summer of 1972. (4) ................... man stole a barge on (5)............................. River Thames(in case you don't know,(6) .............................. barge is a river boat used for carrying goods).(7)......................... owner of (8).................. barge soon discovered that it was missing and immediately informed (9) ................ police so that they could look for it. Normally (10)............ puite(11)....................... busy place,and it would be difficult to find what you were looking for. On this day, however, there was (12)................ dock strike, and so there was only(13) ................. barge on(13)............. barge on (14).................. river.(15)...................thief was puickly found and arrested.

   

   

   

 • Vu Ha Mi đã đặt câu hỏi: Bài tập 2: Cách đây 3 năm

  I. Phần 1: Đọc - Hiểu:Đọc câu chuyện sau và trả lời câu hỏi:

  Chuyện kể, một danh tướng có lần đi ngang qua trường học cũ của mình, liền ghé vào thăm. Ông gặp lại người thầy từng dạy mình hồi nhỏ và kính cẩn thưa:

  - Thưa thầy, thầy còn nhớ con không? Con là ....

  Người thầy giáo già hoảng hốt:

  - Thưa ngài, ngài là ....

  - Thưa thầy, với thầy, con vẫn là đứa học trò cũ. Con có được những thành công hôm nay là nhờ sự giáo dục của thầy ngày nào ....

                                                       (Theo sách giáo khoa Ngữ Văn 9, tập 1, trang 40)

  Câu 1.  Xác định ngôi kể của văn bản?

  Câu 2. Nội dung chính của văn bản trên là gì?

  Câu 3: Em hãy phân tích cách dùng từ xưng hô và thái độ của vị danh tướng trong câu chuyện trên?

  Câu 4: Em hiểu thế nào về tình cảm, thái độ của tác giả trong đoạn trích? Bài học rút ra từ câu chuyện ? 

  II. Phần 2: Làm văn: Từ cách xưng hô và thái độ của vị danh tướng - người học trò cũ trong câu chuyện trên, em hãy nêu suy nghĩ của mình về ý kiến sau “ Một ngàn lời cảm  ơn  không bằng một lần cúi chào thầy cũ”. (Trình bày trong một đoạn văn nghị luận khoảng 2/3 trang giấy thi).

   

 • Nếu là chim, tôi sẽ là loài bồ câu trắng
  Nếu là hoa, tôi sẽ là một đóa hướng dương
  Nếu là mây, tôi sẽ là một vầng mây ấm
  Là người, tôi sẽ chết cho quê hương.

                                           (Tự nguyện – Trương Quốc Khánh)

  Câu 1: Chỉ ra phương thức biểu đạt chính của đoạn thơ.

  Câu 2: Nội dung chính của khổ thơ là gì?

  Câu 3: Tác dụng của một biện pháp tu từ chủ yếu được sử dụng trong đoạn thơ?

  Câu 4: Theo em thông qua những ca từ trên, tác giả muốn gửi gắm đến chúng ta thông điệp gì?

  Câu 5: Viết đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ của em về lối sống cống hiến cho quê hương đất nước của thế hệ trẻ ngày nay.

 • Vu Ha Mi đã đặt câu hỏi: toan hoc 9 Cách đây 3 năm

  c3:cho điểm M bất kì trên đường  tròn tâm O đường kính AB. tiếp tuyến tại M và B của (O)cắt nhau tại D.Qua O kẻ đường thẳng vuông góc với OD cắt MD tại C và cắt BD tại N.gọi H là chân đường vuông góc kẻ từ M xuống AB, I là trung điểm MH.
  a)chứng minh DC =DN 
  b)chứng minh AC là tiếp tuyến của đường tròn tâm O.
  c)chứng minh B ,I ,C thẳng hàng

 • Vu Ha Mi đã đặt câu hỏi: toan hoc 9 Cách đây 3 năm

  c2: cho đường tròn (O; R) và điểm A cố định ở ngoài đường tròn.vẽ đường thẳng d vuông góc với OA tại A.trên d lấy điểm M.Qua M kẻ hai tiếp tuyến ME,MF tới đường tròn (O; R)tiếp điểm lần lượt là E và F . nối EF cắt  OM tại H,cắt OA tại B .
  a)chứng minh OM vuông góc với EF .
  b)cho biết R =6cm, OM =10cm .tính OH.
  c) chúng minh 4 điểm A , B, H , M cùng thuộc một đường tròn.

Không có Điểm thưởng gần đây

ZUNIA9
 

 

AANETWORK
OFF