YOMEDIA

tranthinhuy Nhuy's Profile

tranthinhuy Nhuy

tranthinhuy Nhuy

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 27
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (14)

  • tranthinhuy Nhuy: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 12 Hô hấp ở thực vật) (+1đ) Cách đây 2 tuần
  • tranthinhuy Nhuy: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 5 Dinh dưỡng nitơ ở thực vật) (+2đ) Cách đây 2 tuần
  • tranthinhuy Nhuy: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 3 Thoát hơi nước) (+2đ) Cách đây 2 tuần
  • tranthinhuy Nhuy: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 2 Vận chuyển các chất trong cây) (+1đ) Cách đây 2 tuần
  • tranthinhuy Nhuy: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 1 Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ) (+2đ) Cách đây 2 tuần
  • tranthinhuy Nhuy: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 5 Cung - Cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hoá) (+2đ) Cách đây 4 tuần
  • tranthinhuy Nhuy: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 4 Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hoá) (+3đ) Cách đây 4 tuần
  • tranthinhuy Nhuy: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 3 Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hoá) (+1đ) Cách đây 4 tuần
  • tranthinhuy Nhuy: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Bài 2 Hàng hoá - Tiền tệ - Thị trường - GDCD 11) (+3đ) Cách đây 4 tuần
  • tranthinhuy Nhuy: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 1 Công dân với sự phát triển kinh tế) (+2đ) Cách đây 4 tuần