YOMEDIA

Tính thời gian để bơm được 1,8 tấn dầu ?

bởi Đan Nguyên 13/02/2019

Một máy bơm dầu từ một giếng dầu ở độ sâu 500m so với mặt đất với lưu lượng 500lit/s. Biết hiệu suất của máy bơm là 90%. Trong lượng riêng của dầu là 9000N/m3.

a. Tính công suất của máy bơm.

b. Tính thời gian để bơm được 1,8 tấn dầu.

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • a) Trọng lượng của 500 lít dầu: P' = dd.V = 9000.500.10-3= 4500(N).

  Công có ích để bơm 500 lít dầu lên độ cao 500m

  \(A_{ci}=P'.h=4500.500=2250000\left(J\right)\)

  Công máy bơm phải thực hiện (công toàn phần)để bơm 500 lít dầu lên cao 500m:

  \(H=\dfrac{A_{ci}}{A_{tp}}\Rightarrow A_{tp}=\dfrac{A_{ci}}{H}=\dfrac{2250000}{0,9}=2500000\left(J\right)\)

  Công suất của máy bơm:\(P=\dfrac{A_{tp}}{t}=\dfrac{2500000}{1}=2500000\left(W\right)=2500\left(kW\right)\)

  b) Trọng lượng của 1,8 tấn dầu: P'' = 10m = 10. 1,8.1000 = 18000 (N)

  Gọi t' là thời gian để máy bơm bơm được 1,8 tấn dầu lên cao 500 m:

  Ta có thời gian bơm tỉ lệ với trọng lượng của dầu được bơm lên nên:

  \(\dfrac{P''}{P'}=\dfrac{t'}{t}\Rightarrow t'=\dfrac{P''.t}{P'}=\dfrac{18000.1}{4500}=4\left(s\right)\)

  bởi Tran Quang Huy 13/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA