YOMEDIA

Viết chương trình nhập vào một số nguyên n từ bàn phím in ra màn hình số n có chia hết cho 12 không?

Viết chương trình nhập vào một số nguyên n từ bàn phím in ra màn hình .

a ) Số n có chia hết cho 12 không

b ) n có bao nhiêu chữ số

c ) Tổng các chữ số bằng bao nhiêu

Theo dõi Vi phạm
ADMICRO

Trả lời (1)

 
 
 • uses crt;

  var n, a, dem, tong:longint;

  begin

  clrscr;

  write('nhap n:');readln(n);

  if n mod 12= 0 then

  writeln(n,' chia het cho 12')

  else write(n,' khong chia het cho 12');

  a:=n;

  tong:=0; dem:=0;

  while a<>0 do

  begin

  dem:=dem+1;

  tong:=tong+ a mod 10;

  a:=a div 10;

  end;

  writeln(n,' co ',dem,' chu so');

  write('tong cac chu so bang:',tong);

  readln;

  end.

  * ở đây mk gán a = n để khi đếm số chữ số ,tính tổng các các chữ số của a cũng là đếm số chữ số ,tính tổng các chữ số của n, để n vẫn giữ nguyên giá trị ban đầu. Bạn cũng có thể dùng chương trình con để giải nhébanhqua

    bởi Nghĩa Trương 02/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA