ON
YOMEDIA
VIDEO

Viết chương trình nhập mảng số nguyên n phần tử đếm xem trong mảng có bao nhiêu phần tử âm rồi thông báo lên màn hình

Viết chương trình nhập mảng số nguyên n phần tử đếm xem trong mảng có bao nhiêu phần tử âm rồi thông báo lên màn hình. xuất mảng con ra màn hình

 

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (2)

 
 
 
 • program        day_con;

  uses        crt;

  var         A:array[1..100] of integer;

                i,n,dau,ldau,dai: integer;

  begin

  write('Nhap so n: '); readln(n);

  for i:=1 to n do

  begin write('a[',i,']='); read(a[i]); end;

  i:=0;

  dau:=1;

  dai:=0;

  ldau:=1;

  ldau:=i+1;

  while i<=n do

  begin

  i:=i+1;

  if M[i] < 0 then begin dai:=dai+1;

  end;

  writeln('Co ',dai,'phan tu am; Bat dau tu: ',ldau);

  readln

  end.

    bởi Đào Trọng Luân 21/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1